Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały do konkursu

Konkurs przedmiotowy z kryminalistyki 2023/2024 [I etap - 12 stycznia 2024 roku; II etap - 19 stycznia 2024 roku]

Cześć! Oficjalnie informujemy, że w styczniu 2024 roku zostanie przeprowadzony konkurs przedmiotowy z kryminalistyki dla studentów prawa UJ zdających w tym roku egzamin.
 
Oprócz materii wykładowej i ćwiczeniowej na I etap obowiązywać będzie również treść 10 postów oznaczonych hashtagiem #konkurs_przedmiotowy2024, które będą ukazywać się w wybrane wtorki i piątki. 
 
Poniżej zakres obowiązującej na I etap konkursu materii wykładowej i ćwiczeniowej oraz posty konkursowe.

Tematy z materii wykładowej

 • kryminalistyka jako nauka; paradygmaty kryminalistyki, 
 • przestępczość i jej zmiany,
 • oględziny,
 • pobieranie materiału porównawczego, 
 • kryminalistyczne bazy danych, 
 • biegły i ekspertyza w procesie karnym, 
 • wybrane ekspertyzy kryminalistyczne (osmologia, wariografia), 
 • przesłuchanie podejrzanego, 
 • przesłuchanie świadka,
 • okazanie [wykład dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 11 stycznia 2024 r.], 
 • podstęp i prowokacja,
 • eksperyment (naukowy, procesowy, rzeczoznawczy). 

Tematy z materii ćwiczeniowej

 • pojęcia podstawowe związane z kryminalistyką,
 • czynności kryminalistyczne – definicje, zasady, 
 • dokumentacja czynności procesowych, 
 • oględziny miejsca zdarzenia, 
 • oględziny zwłok,
 • ślady biologiczne i analiza DNA,
 • daktyloskopia,
 • antropologia,
 • mechanoskopia, traseologia,
 • broń palna.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#konkurs_przedmiotowy2024

#1 Toksykologia - rodzaje trucizn i sposoby ich aplikowania do organizmu
Ludzkość od zarania dziejów poszukiwała nowych narzędzi, w poszukiwaniu lekarstw i nowych metod leczenia ludzie odkrywali różne substancje chemiczne. Empirycznie dowiadywali się, że niektóre z nich w małych dawkach mogą służyć jako lekarstwo przy pewnych dolegliwościach, natomiast w większych dawkach powodują rozstrój zdrowia lub stwarzają nawet zagrożenie dla życia. Wraz z rozwojem nauk medycznych coraz więcej dowiadywaliśmy się o różnych substancjach szkodliwych, z początku pochodzenia naturalnego, a później również takich pochodzenia syntetycznego. Obecnie znamy bardzo wiele takich substancji, ich liczba sięga ok. setki tysięcy związków chemicznych istotnych z punktu widzenia toksykologii. W tym miejscu warto też sprecyzować czym dokładnie jest toksykologia, jest to interdyscyplinarna dziedzina, łącząca w sobie osiągnięcia wielu nauk podstawowych, która zajmuje się szkodliwymi działaniami substancji chemicznych na organizmy żywe, badaniem pochodzenia i postaci tych substancji.
 
Temat samych trucizn warto rozpocząć wyjaśnieniem zasadniczych pojęć. Trucizna to każda substancja zdolna do wywołania szkodliwej odpowiedzi ze strony organizmu biologicznego, prowadząc do odwracalnych lub nieodwracalnych zaburzeń funkcji fizjologicznych, które mogą doprowadzić do zgonu. Siłę oddziaływania substancji szkodliwych charakteryzuje jej toksyczność określana przez dawkę śmiertelną (LD – Lethal Dose, mierzona w miligramach na kilogram masy ciała).
 
Następnie, zatrucie, jest skutkiem działania trucizny na organizm, a więc stanem chorobowym wywołanym przez daną substancję pochodzenia egzo- lub endogennego (pochodząca spoza organizmu lub z niego). Może do niego dojść w zasadzie wszędzie, zarówno w wyniku przypadku jak i przemyślanego działania człowieka. Zatrucia można podzielić ze względu na szybkość rozwoju szkodliwego działania substancji. Mogą one być ostre (gwałtowny rozwój działania toksycznego przy przyjęciu jednorazowej dawki), mogą być podostre (mniej gwałtowny rozwój działania) oraz przewlekłe (działanie trucizny wielokrotne w małych dawkach przez dłuższy czas). W organizmie niemal każdego człowieka znajdują się substancje szkodliwe, natomiast objawy zatrucia nie zostaną przez nie wywołane dopóki ich ilość nie przekroczy stężenia toksycznego. To dawka sprawia, że coś jest trucizną wraz z drogą i częstotliwością podania takiej substancji.
 
Substancje szkodliwe mogą zostać wprowadzone do organizmu na różne sposoby. To, w jaki sposób dojdzie do rozwoju zatrucia zależy przede wszystkim od toksyczności substancji, ale również istotna jest droga podania, bo zależnie od niej substancja może zostać wchłonięta szybciej, a trucizna wcześniej zacznie działać. Wpływa to też na zmniejszenie dawki, która jest potrzebna do wyrządzenia krzywdy. W przypadku pierwszej drogi podania trucizny, dożylnej, dawka działająca jest najmniejsza, oraz szybko zostaje wprowadzona do organizmu i zaczyna działać.
 
Druga droga podania trucizny jest dość intuicyjna, jest to droga doustna. Dawka substancji podana doustnie nie zawsze będzie wchłonięta, więc nie zawsze będzie działać. Część dawki może zostać wydalona w wyniku naturalnych mechanizmów obronnych organizmu przed zatruciem, takich jak wymioty, kaszel, czy biegunka. Co więcej, w tym wypadku duża część substancji najpierw przechodzi przez żołądek i jelito cienkie, do wątroby, tam ulega częściowemu metabolizmowi, następnie trafia do krążenia ogólnego w postaci również metabolitów powstałych w tym procesie. Metabolity mogą być mniej toksyczne niż substancja przyjęta, natomiast mogą również być bardziej toksyczne niż substancja przyjęta, co może prowadzić do cięższego lub lżejszego przebiegu zatrucia.
 
Kolejną drogą podania trucizny jest układ oddechowy. Dana, lotna, substancja wraz z wdychanym powietrzem dostaje się do pęcherzyków płucnych. Duża chwilowa dawka substancji może prowadzić do bardzo gwałtownych zmian, natomiast niekoniecznie przekłada się to na wysokie stężenie substancji toksycznej w krwioobiegu i w organizmie.
 
Wiele trucizn wchłania się również przez skórę, oprócz tego istnieje również możliwość podania trucizny doodbytniczo lub domięśniowo, jednak te dwie ostatnie mają znaczenie przede wszystkim przy podawaniu leków.
 
Przechodząc do samych substancji toksycznych. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy, zależnie od ich stanu skupienia oraz składu chemicznego. Są to: trucizny lotne, trucizny organiczne i trucizny nieorganiczne.
 
Zaczynając od trucizn lotnych. Jak zostało wspomniane wcześniej, dostają się one do organizmu przez drogi oddechowe, ale mogą również wchłaniać się przez skórę i przewód pokarmowy. Charakteryzują się one różną toksycznością i sposobem szkodliwego działania. Dzielą się one na:
 1. Gazy duszące fizycznie – same w sobie niebędące toksycznymi, ale mogące doprowadzić do zgonu przez uduszenie poprzez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu. Przykładami takich gazów będą dwutlenek węgla, metan, butan.
 2. Gazy duszące chemicznie – utrudniające przenoszenie tlenu przez hemoglobinę poprzez tworzenie z nią połączeń chemicznych lub poprzez uniemożliwienie oddychania tkankowego, a w skutek tego niedotlenienie na poziomie komórkowym. Przykładami takich gazów będą tlenek węgla, cyjanowodór i siarkowodór.
 3. Gazy o działaniu drażniącym – prowadzące do podrażnienia górnych dróg oddechowych, obrzęk płuc, łzawienie etc. takie jak chlor, tlenki azotu i różne gazy bojowe
 4. Różne związki lotne o działaniu narkotycznym na ośrodkowy układ nerwowy, których najlepszym przykładem jest słynny chloroform.
Następne są trucizny organiczne. Liczba takich związków jest bardzo duża i różnorodna. Dla uproszczenia wspomnę jedynie o związkach z grup, które najczęściej stanowią przedmiot analiz chemiczno-toksykologicznych.
 
Przede wszystkim warto tu wspomnieć o lekach. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z zatruciami mieszaniną leków. Trudność tutaj może wynikać z samowolnego, nieskonsultowanego z lekarzem przyjmowania leków. Przez różnorodność interakcji między różnymi lekami interpretacja ciężkości zatrucia może być utrudniona. Rzadko znany jest rodzaj leku, jeszcze rzadziej dawka wprowadzona do organizmu. W medycynie są też stosowane środki, które można uznać za wielokrotnie bardziej toksyczne od tych, które powszechnie za bardzo toksyczne można uznać. Przykładem jest botoks i jad kiełbasiany, które są wyjątkowo silnymi truciznami, jednak w medycynie są stosowane w całym szeregu różnych zabiegów.
 
Kolejnymi wartościowymi substancjami do kojarzenia są środki odurzające i substancje psychotropowe. Jako ciekawostkę warto zwrócić uwagę na to, że wyższe stężenie metabolitów substancji w organizmie może nam dać informacje o częstotliwości przyjmowania substancji. Do takich substancji należą środki pochodzenia roślinnego, takie jak opiaty, marihuana, haszysz, kokaina i grzyby halucynogenne, oraz środki syntetyczne, takie jak opioidy, amfetamina, LSD. Objęte są one w Polsce ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, która jeszcze dzieli je na środki odurzające i substancje psychotropowe. Przy takich substancjach pojawia się temat uzależnienia psychicznego i fizycznego, które doprowadza do różnych objawów abstynencji w sytuacji nagłego przerwania stosowania środka. Pojawia się też tolerancja, która wraz z używaniem substancji rośnie, przez co osoba korzystająca z danego środka, jest zmuszona zwiększać dawki w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
 
W ramach toksyn organicznych warto jeszcze wspomnieć o toksynach i jadach występujących w różnych roślinach i zwierzętach. W ostatnim czasie liczba takich substancji wzrasta z powodu pojawiania się w naszych realiach egzotycznych roślin i zwierząt przywiezionych z różnych podróży lub zamówionych w ramach hobby.
 
Zostają jeszcze trucizny nieorganiczne. Są to głównie metale (jak na przykład ołów i rtęć), półmetale (jak arsen lub cyna), które w różnych postaciach wprowadzone do organizmu mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe. Do takich substancji zaliczają się jeszcze związki trujących niemetali (np. cyjanki, fluorki, bromki). Wśród takich trucizn znajdują się też kwasy i zasady oraz substancje utleniające.
 
W przypadku pierwiastków, (metali i niemetali) część z nich stanowi skład wszystkich żywych organizmów, spośród nich, część jest istotna dla człowieka np. żelazo lub cynk. Z jednej strony przy zbyt dużym stężeniu mogą ujawniać właściwości toksyczne, z drugiej strony ich niedobór może powodować rozstrój zdrowia. Inne są bardzo toksyczne i nie odgrywają żadnej roli w organizmie żywym (np. ołów, rtęć).
 
Toksykologia jest dziedziną bardzo różnorodną, wspomniane tutaj informacje są próbą przedstawienia czubka góry lodowej problemów, z którymi codziennie mierzy się współczesna toksykologia. Różne substancje, w różne sposoby mogą dostać się do organizmu. Przez ich różnorodność i mnogość ciężko w krótkich słowach opisać nawet parę z nich.
 
Źródła merytoryczne:
 • 1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, D. Zuba, W. Branicki, Z. Brożek-Mucha, J. Brzozowski, A. Czerederecka, A. Czubak, T. Dziedzic, E. Fabiańska, J. K. Gierowski, J. Heitzman, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, G. Jurkiewicz, M. Kajstura, B. Kowalski, M. Kunicki, T. Kupiec, T. Lech, M. Marcińska, S. Matuszewski, A. Menżyk, M. Michałek, R. Radziszewski, E. Skupień, L. Stępka, M. Świętek, A. Trawińska, B. Trzcińska, J. Unarski, E. Wach, W. Wach, J. Wąs-Gubała, M. Wróbel, G. Zadora, J. Zięba-Palus, O AUTORACH [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, D. Zuba, W. Branicki, Z. Brożek-Mucha, J. Brzozowski, A. Czerederecka, A. Czubak, T. Dziedzic, E. Fabiańska, J. K. Gierowski, J. Heitzman, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, G. Jurkiewicz, M. Kajstura, B. Kowalski, M. Kunicki, T. Kupiec, T. Lech, M. Marcińska, S. Matuszewski, A. Menżyk, M. Michałek, R. Radziszewski, E. Skupień, L. Stępka, M. Świętek, A. Trawińska, B. Trzcińska, J. Unarski, E. Wach, W. Wach, J. Wąs-Gubała, M. Wróbel, G. Zadora, J. Zięba-Palus, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2023.

#2 Broń palna - historia, amunicja, ślady
Zakres materii ćwiczeniowej z kryminalistyki obejmuje kwestie związane z aspektami prawnymi i klasyfikacją broni palnej. W dzisiejszym poście skupimy się na zagadnieniach, które nie są omawiane na zajęciach lub są omawiane w węższym zakresie, mianowicie kwestie związane z historią broni palnej, amunicją oraz śladami, które pozostawiane są na miejscu zdarzenia.
________________________________________
Historia powstania broni palnej jest ściśle związana z wynalezieniem czarnego prochu przez Chińczyków w IX w. oraz jego dalszego rozwoju i udoskonalania. Nie trudno się zatem domyślić, że to właśnie Chińczycy stworzyli pierwsze protoplasty broni zasilanej energią czarnego prochu w X w., a także stworzyli pierwszą broń lufową, którą datuje się na 1288r.
 
Do Europy czarny proch jak i broń palna zostały najprawdopodobniej przywiezione z Chin w ramach handlu na Szlaku Jedwabnym bądź przez handel z Bliskim Wschodem ok. XIII/XIV w.
 
Dalszy rozwój broni palnej polegał na jej miniaturyzacji, poprawy ergonomii, usprawnianiu metod zapłonu prac nad prochem palnym, m. in. przez opracowanie prochu bezdymnego, czy poprawy jej zasięgu poprzez wprowadzenie gwintowanych luf.
 
Ze znajomych z ćwiczeń zagadnień związanych z budową broni palnej warto podkreślić, że dla kryminalistyka bardzo ważne jest umiejętność rozróżniania dwóch rodzajów broni krótkiej, a mianowicie pistoletu od rewolweru.
 
Pistolet to broń automatyczna, samopowtarzalna, której amunicja znajduje się w magazynku. Po wystrzelę łuska jest wyrzucana na zewnątrz. Jej zaletami w porównaniu do rewolweru jest m.in. większa szybkostrzelność, większa pojemność magazynka i większa prędkość wylotowa pocisku przez brak strat ciśnienia dzięki zamkniętej konstrukcji.
 
Rewolwer to broń nieautomatyczna, powtarzalna, której amunicja przechowywana jest w bębenku (o pojemności zazwyczaj od 5 do 7 nabojów). Po wystrzale łuski pozostają w bębenku co może być zaletą przy wykorzystaniu broni do popełniania przestępstw. Ponadto jej zaletami nad pistoletem jest m.in. możliwość bardzo szybkiego oddania pierwszego strzału dzięki braku konieczności wstępnego przeładowania broni, możliwość łatwej kontroli pozostałej ilości amunicji dzięki widocznym nabojom.
 
Aby wykorzystać możliwości broni palnej niezbędna będzie amunicja. Przed wynalezieniem współczesnej amunicji typu scalonego, ładowanie broni nie należało do czynności szybkich i prostych. Najpierw ładowano proch w pakunkach, a następnie dobijano go kulą. I właśnie scalenie obu elementów: prochu i kuli zrewolucjonizowało broń palną - znacznie ułatwiło jej użycie i poprawiło jej skuteczność.
 
W dzisiejszych czasach korzystamy z amunicji scalonej.
W broni gładkolufowej będziemy używać najczęściej różnych odmian amunicji śrutowej i brenek, które jednak wszystkie skonstruowane są w podobny sposób a na ich konstrukcje składa się: łuska, okucie, denko, koszyczek śrut albo breneka, spłonka i proch.
W broni gwintowanej spotkamy dwie odmiany amunicji scalonej, które są przystosowane do sposobu działania broni palnej.
W broni z centralnym zapłonem mamy do czynienia z nabojem, który posiada klasyczną spłonkę umieszczoną na spodzie naboju, która po uderzeniu, przez kanalik ogniowy inicjuje zapłon prochu, a w broni z bocznym zapłonem materiał inicjujący jest umieszony w kryzie łuski i odpala proch przy uderzeniu właśnie w nią.
 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że same pociski także mogą mieć zróżnicowaną konstrukcję. Do słynnych typów pocisków będą należeć pociski hollow-point, FMJ (Full Metal Jacket – Pocisk pełnopłaszczowy), czy pociski zapalające, a to dopiero wierzchołek góry lodowej.
 
Skupmy się teraz na śladach pozostawianych przez broń palną po jej użyciu. Są to m.in.
 • Ślady na ofierze np. rany postrzałowe:
Występują w postaci ran wlotowych i wylotowych na ciele i ubraniach, a także działania gazów prochowych i niespalonego prochu.
Ich rozmieszczenie i kształt zależy od odległości oddania strzału.
Ze śladów w tej kategorii zabezpiecza się ślady odzieży (po uprzednim wysuszeniu w kopertach lub pudełkach, przekładając płótnem), fotografie ran denata, czasami nawet wycinki osmalonej skóry.
 • Ślady na obiektach przypadkowo ostrzelanych
 • Ślady na obiektach, które pocisk musiał pokonać na drodze do celu, lub przedmioty w których pocisk utkwił.
 
Zabezpieczane poprzez szkice i fotografie, oraz w przypadku przestrzelin szkła i innych obiektów należy postarać się o zabezpieczenie razem z podłożem, w przypadku szkła razem z odłamkami.
 
 • Ślady po i na amunicji np. ślady ładowania, odpalania, ślady wystrzału i usuwania łuski.
 
Łuska może mieć ślady:
 • iglicy (pistolet i rewolwer)
 • donośnika (pistolet)
 • pazura wyciągu (pistolet)
 • okienka wyrzutnika (pistolet)
 • komory nabojowej (pistolet)
 • czółka i dolnej części trzonu zamkowego (pistolet)
 • wyrzutnika (pistolet)
 • szczęk magazynka (pistolet)
 • bębenka (rewolwer)
 • gwiazdkowego/tulejkowego ekstraktora łusek przy bębenku (rewolwer)
 •  a także inne ślady np. daktyloskopijne, czy biologiczne.
 
Należy pamiętać, że śladów na łusce z rewolweru jest mniej
 
Pocisk może mieć ślady
 • pól
 • bruzd przewodu lufy.
 
Należy sprawdzić miejsce zdarzenia w celu ustalenia śladów ew. odbić, uszkodzeń farby czy dziur pozostawionych przez łuski i pociski.
 
Pociski często znajdują się w ciele ofiary, wydobywa je lekarz i przekazuje odpowiednim organom.
 
Łuski i pociski należy odpowiednio zabezpieczyć i opisać nie czyszcząc ich.
 
Badania przeprowadza balistyka.
 
Ślady na broni palnej i sama broń np. osad powystrzałowy na przewodzie lufy oraz na tych elementach broni automatycznej, którymi odprowadzane są̨ gazy prochowe.
Stan broni, jej mechanizmów i jej umiejscowienie (kierunek skierowania lufy, uchwytu, stan komory i bębenka, uszkodzenia czy zużycie broni itp.).
Ślady na powierzchni broni (krew, osmalenia, tkanki, ślina, pozostałości prochu, ślady konserwantów, ślady daktyloskopijne).
Ślady strzału na osobie strzelającej, na zewnętrznych częściach dłoni , na garderobie, na włosach (tzw. cząsteczki GSR).
Osmalenia na dłoniach i ślady GSR.
Drobinki prochu na ubraniach.
Zabezpieczane podczas oględzin ciała.
 
Identyfikacja przebiega na podstawie różnych śladów (daktyloskopijnych, biologicznych, GSR, oraz badań krzyżujących charakterystykę sprawcy i badania balistyczne).
 • Można je ujawnić nawet do około:
 • na dłoniach do 8h po wystrzale
 • na ciele i odzieży do 24h po wystrzale
 • a w niektórych przypadkach krócej/dłużej - zależy to od wielu czynników.
 
Ślady są zabezpieczane podczas oględzin, których należy dokonywać bardzo ostrożnie pamiętając, że broń i elementy naboju mogą być nośnikiem innych śladów kryminalistycznych.
Dodatkowo należy pamiętać, że broń nadal może być naładowana i gotowa do strzału co może stwarzać zagrożenie dla osób na miejscu oględzin.
Ślady zabezpieczamy z reguły w całości, z podłoża zabezpiecza się właściwie tylko ślady GSR.
Łuski, pociski i naboje - zabezpiecza się poprzez owinięcie w ligninę i włożenie do kartonowego pudełka.
Ślady GSR - zabezpiecza się poprzez pobranie do stolika do zabezpieczania śladów GSR.
Ślady na ostrzelanej powierzchni - najczęściej fotografia, czasami wycięcie z podłożem w celach porównawczo-dowodowych.
 
Wszystkie ślady pozostawiane przez broń palną są badane przez odpowiednich ekspertów, z czego ogromna większość badań jest przeprowadzana przez balistyków.
Balistyka zajmuje się:
 • badaniem ruchu pocisku w lufie,
 • wyznaczaniem toru lotu pocisku,
 • ustalaniem przypuszczalnej odległości strzału,
 • określaniem kalibru oraz typu broni i amunicji,
 • badaniem sprawności broni i amunicji.
 
Można ją podzielić na:
 • wewnętrzną (zajmuje się zjawiskami zachodzącymi w lufie w momencie strzału i wpływem tych procesów na ruch pocisku),
 • zewnętrzną (zajmuje się badaniem ruchu pocisków poza lufą, skupia się przede wszystkim na wyznaczeniu jego parametrów),
 • końcową (bada skutki działania pocisku).
 
Każde laboratorium badań broni i balistyki musi posiadać dostęp do Zbioru Wzorców Broni i Amunicji.
Ponadto Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji w Warszawie prowadzi następujące kartoteki:
 • Krajowe Zbiory Łusek i Pocisków;
 • Kartoteka Broni Utraconej;
 • Zbiory Wzorców Broni i Amunicji.
 
Na koniec warto podzielić się garścią statystyk na temat Broni Palnej w Polsce.
Dane z dnia 31.12.2019 r. stanowią, że w Polsce zezwolenie na broń posiada 224 651 osób.
Zgodnie ze statystykami Policji za rok 2019 w Polsce popełniono 659 przestępstw z bronią palną. W tym:
 • 12 zabójstw
 • 14 przestępstw, w którym ofiara odniosła uszczerbek na zdrowiu
 • 4 przestępstwa, o charakterze bójki lub pobicia
 • 0 gwałtów
 • 71 przestępstw rozbójniczych
 
Poza nimi występowały także inne nieuwzględnione w materiałach Policji dające sumę 659 przestępstw. Co pozwala obliczyć, że poważne przestępstwa z bronią palną, które zagrażają społeczeństwu to zaledwie nieco ponad 15 procent wszystkich przestępstw z bronią palną.
 
Źródła merytoryczne:
 • Ślady kryminalistyczne: ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie: praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego. Warszawa, 2007. IBSN 978-83-7251-741-8
 • Kryminalistyka Przewodnik: praca zbiorowa/pod red. dr. Dariusza Wilka. Toruń, 2013. IBSN 978-83-7285-666-1
 • Kryminalistyczno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia. Szkoła Policji w Pile, Zakład
 • Kryminalistyki; Leszek Bieliński, Wojciech Miś. Piła, 2009.
 • Ślady kryminalistyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Centrum Szkolenia Policji, Zakład Szkoleń Specjalnych; Iwona Bogusz, Marek Bogusz. Legionowo, 2015.
 • Statystyki Policyjne
 
Źródła graficzne:

#3 Entomologia sądowa
Entomologia sądowa (gr. entomon – owad, insekt, logos – słowo, wiedza) to dział nauk sądowych zajmujący się metodami ustalania prawnie istotnych faktów na podstawie owadów, części owadów oraz śladów ich aktywności (definicja zaproponowana przez dra hab. Szymona Matuszewskiego).
 
Historia entomologii sądowej.
 
Korzenie entomologii sądowej sięgają bardzo głęboko – pierwszy znany nam przypadek zastosowania wiedzy o owadach w dochodzeniu opisał Song Ci (w źródłach bywa również nazywany „Sung Tzu”), żyjący w latach 1186 – 1249 n.e. lekarz i justycjariusz na usługach dynastii Song w prowincji Hunan w Chinach. W jego dziele „Zebranie Spraw Niesprawiedliwości Naprawionej” z 1247 r., ujął szereg spraw, z którymi miał do czynienia w swojej karierze jako justycjariusz, w tym przypadek morderstwa z 1235 r. Rany na ciele zamordowanego rolnika jednoznacznie wskazywały, że do zadania ich użyto sierpa. Song Ci nakazał zebrać wszystkie sierpy z wioski w jednym miejscu i dokonał ich oględzin. Pierwotnie na żadnym nie znalazł jednoznacznych śladów, które uznałby za krew. Dopiero gdy zauważył nadzwyczajne zainteresowanie much jednym z sierpów, zbadał go dokładniej i wykrył niemal niewidoczne ślady krwi, co było w jego oczach dowodem winy posiadacza sierpa.
 
Powstanie współczesnej entomologii sądowej datujemy na koniec XVIII i XIX wiek, kilkaset lat po kazusie z Chin. W 1855 roku medyk sądowy Louis Bergeret przeprowadził sekcję zmumifikowanych zwłok niemowlęcia znalezionych mieszkaniu w jednej z paryskich kamienic, w trakcie której jego uwagę przyciągnęły żerujące na zwłokach owady. Po przestudiowaniu czasu życia i poszczególnych okresów rozwoju znalezionych w zwłokach gatunków owadów wywnioskował, że dziecko zmarło siedem lat wcześniej, co doprowadziło do wytypowania przez policję ówczesnych lokatorów mieszkania – młodej pary, która zamieszkiwała tam w 1848 r., a następnie skazania ich za zabójstwo. Jest to pierwszy znany przypadek zastosowania entomologii sądowej do szacowania czasu zgonu, co współcześnie stało się jej podstawowym zastosowaniem.
 
Przełomowym dziełem w rozwoju entomologii sądowej była praca „La Faune des Cadavres” z 1894 r. Jej autor, Jean Pierre Mégnin, dokonał klasyfikacji sukcesji ogniw rozwojowych poszczególnych gatunków owadów na zwłokach pogrzebanych i niepogrzebanych oraz dokonał charakterystyki kilkudziesięciu tzw. gatunków wskaźnikowych: tych, których zachowanie i rozwój na owadach dostarcza kluczowych i zdatnych do interpretacji w kontekście nauk sądowych informacji. „La Faune des Cadavres” urosła potem do roli pierwszego podręcznika do entomologii sądowej.
 
Forpocztą entomologii sądowej w Polsce była Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na przełomie XIX i XX wieku. W 1899 r. profesor Stefan Horoszkiewicz zaobserwował, a następnie eksperymentalnie potwierdził i scharakteryzował objawy żerowania karaczanów na zwłokach ludzkich. Profesor Edward Niezabitowski w latach 1899 – 1900 przeprowadził pierwsze regularne badania entomologiczno – sądowe w kraju. Na podstawie doświadczeń wskazał i opisał gatunki wskaźnikowe insektów żerujących na zwłokach ludzkich i zwierzęcych, czym dowiódł, że entomofauna (czyli skład taksonomiczny owadów występujących na zwłokach) zwłok ludzkich i zwierzęcych nie różnią się fundamentalnie od siebie. W historii polskiej entomologii wypada wspomnieć również o jej roli w słynnej sprawie „Władcy Much” z Katowic, seryjnego zabójcy Bogdana Arnolda. Do odkrycia jego zbrodni w 1967 roku doprowadziły muchy, których nienaturalnie gęste roje gromadziły się wokół okien i drzwi do mieszkania Arnolda, co razem z dochodzącym z mieszkania fetorem wzbudziło podejrzenia sąsiadów.
 
Ekspertyza entomologiczna: przedmiot i zakres
Po zarysowaniu kontekstu historycznego można przejść do charakterystyki ekspertyzy entomologicznej, co z kolej należy rozpocząć od garści niezbędnych
informacji o samych owadach.
Owady to najliczniejsza gromada zwierząt i stanowi blisko 75% wszystkich gatunków,
Owady przechodzą rozwój przeobrażeniowy, dla entomologii najistotniejsze owady o przeobrażeniu zupełnym: od stadiów preimaginalnych, a więc od jaja, przez larwę i poczwarkę po imago (tzw. owada właściwego, dorosłego osobnika)
Owady są zmiennocieplne, a więc ich procesy metaboliczne i rozwojowe są zależne od temperatury. Wobec tego wiek owadów mierzony jest jako czas fizjologiczny, podawany w stopniogodzinach i stopniodniach,
Najczęściej badane są owady z rzędów muchówkowatych i chrząszczy, zazwyczaj larwy i imagines,
 
Dla ekspertyzy entomologicznej typowe są badania owadów nekrofilnych (bytujące w okolicy zwłok i na nich), a w szczególności nekrofagicznych (żerujących na zwłokach),
Katalog gatunków owadów, występujących w danym okresie czasu na danych zwłokach nazywamy entomofauną.
Ekspertyza entomologiczna kojarzona jest głównie z ustalaniem czasu zgonu i nie jest to przekonanie błędne, bowiem jest to jej podstawowe i najczęstsze zastosowanie w praktyce. Nie znaczy to jednak, że możliwości entomologii w tym punkcie się wyczerpują. Zakres ekspertyzy entomologicznej obejmuje:
Ustalanie czasu zgonu przez oszacowanie PMI (post-mortem interval), definiowanego jako okres od zgonu do zabezpieczenia śladów entomologicznych,
Ustalanie, czy zwłoki były przemieszczane i w jakim środowisku znajdowały się pierwotnie, przez badanie obecności gatunków owadów nietypowych dla środowiska, w którym ujawniono zwłoki i typowanie środowiska im właściwego,
W badaniach kompleksowych możliwe ustalenie przyczyny śmierci: badania entomologiczno-toksykologiczne poprzez badanie ksenobiotyków zachowanych w organizmach owadów i entomologiczno-medyczne, gdy bada się czy uszkodzenia zwłok zostały wywołane przez owady, czy raczej powstały w innym mechanizmie,
Stwierdzenie nastąpienia obcowania płciowego na krótko przed zgonem, poprzez obserwację gatunków owadów i ich zachowania w okolicach intymnych denata.
 
Ślad entomologiczny
Ekspertyza entomologiczna opiera się rzecz jasna na śladach entomologicznych. Prawidłowe ich zidentyfikowanie i zabezpieczenie na miejscu ujawnienia jest kluczowe dla możliwości prawidłowego przeprowadzenia ekspertyzy.
Ślady entomologiczne to ślady biologiczne w postaci owadów lub od owadów pochodzące. Zaliczamy do nich żywe i martwe owady, części owadów oraz ślady ich aktywności,
Ślady entomologiczne występują w miejscu ujawnienia zwłok: na samych zwłokach i w ich wnętrzu, na odzieży, na podłożu i w podłożu. Istotne mogą być także owady ujawnione w okolicy zwłok i na pobliskich przedmiotach,
Ślady entomologiczne ujawnia się w trakcie oględzin miejsca ujawnienia zwłok oraz w trakcie ich sekcji,
Ślady w postaci dorosłych owadów żywych zabezpiecza się poprzez umieszczenie ich w 80% alkoholu etylowym,
Ślady w postaci owadów w stadium preimaginalnym co do zasady zabezpiecza się jako martwe, żeby zatrzymać ich rozwój w momencie ujawnienia: najpierw należy je zabić poprzez zalanie wrzątkiem, a następnie umieścić w alkoholu etylowym,
Część materiału w stadium preimaginalnym należy zabezpieczyć jako żywe przez umieszczenie na wilgotnym podłożu i niezwłocznie przekazać do odpowiedniego laboratorium,
Niski poziom wiedzy na temat ekspertyzy entomologicznej oraz bardzo rzadkie szkolenia techników kryminalistyki w tym zakresie skutkują częstymi błędami w zabezpieczaniu śladów entomologicznych, które mogą poważnie utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić przeprowadzenie ekspertyzy.
 
Metody ekspertyzy
 
W opisie metod ekspertyzy entomologicznej skupimy się na metodach służących najbardziej typowemu celowi jej przeprowadzenia: ustaleniu PMI.
 
W ekspertyzie entomologicznej każdorazowo przeprowadza się badania identyfikacyjne, mające na celu określenie przynależności gatunkowej owada i jego stadium rozwojowego. W pewnych przypadkach (zazwyczaj w badaniach larw) przeprowadza się także badania klasyfikacyjne, mające ustalić postęp rozwoju w danym stadium.
 
Badania dążące do ustalenia PMI przeprowadza się następującymi metodami:
Metoda rozwojowa
Metoda sukcesyjna
Metoda rozwojowa:
 
Metoda rozwojowa opiera się na dwóch etapach prac:
 • Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu badań identyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, tzn. ustalana jest przynależność gatunkowa i stopień rozwoju zabezpieczonego owada,
 • Drugi etap to analiza stadiów rozwojowych poszczególnych gatunków owadów na podstawie tzw. wskaźników wieku, celem stwierdzenia czasu koniecznego dla osiągnięcia konkretnego etapu rozwoju,
Wynikiem tej analizy jest minimalny PMI, czyli najwcześniejszy możliwy czas dla skolonizowania zwłok przez wykazaną entomofaunę,
 
Konieczne uwzględnienie czynnika PAI (pre-appereance interval), czyli okresu przed pojawieniem się danego taksonu na zwłokach, szacowanego na podstawie wiadomości o środowisku, w jakim ujawniono zwłoki,
 
Istnieją dwie metody wyrażania wyników: przy użyciu diagramu izomorfenicznego i przy użyciu diagramu izomegalenicznego.
 
Metoda sukcesyjna:
 • Metoda ta opiera się na dokładnym zbadaniu całości entomofauny zwłok, a następnie eksperymentalnym odtworzeniu czasu i kolejności kolonizacji zwłok przez konkretne gatunki (czyli sukcesji),
 • Na podstawie opracowanych w nauce modeli sukcesji, zmodyfikowanych o czynniki dynamiczne (pora roku, środowisko wyeksponowania zwłok i masa ciała) oblicza się minimalny i maksymalny PMI,
 • Metoda rzadziej stosowana, z uwagi na niewielką liczbę opracowanych modeli sukcesji,
 • Metoda uznawana za niedoskonałą w związku z wadliwością eksperymentów, na podstawie których sporządzane są zazwyczaj modele sukcesji,
 • Metoda ta boryka się z poważną trudnością, jaką jest wąska liczba opisanych modeli sukcesji. Sporządzenie każdego modelu wymaga przeprowadzenia serii eksperymentów, w których uwzględniona i zbadana musi być każda zmiana czynników środowiskowych i ich wpływu na entomofaunę, co jest zdaniem nadzwyczaj czasochłonnym, zwłaszcza że w naszym kraju możliwość miarodajnego przeprowadzenia takiego eksperymentu ma zaledwie kilka osób.
 
Opinia biegłego z ekspertyzy entomologicznej
 
Dla sformułowania opinii z zakresu entomologii sądowej konieczne jest:
Przekazanie biegłemu całości materiału entomologicznego,
Udostępnienie biegłemu protokołu oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia i protokołu sekcji zwłok wraz z dokumentacją fotograficzną,
Dane dotyczące temperatury w środowisku ujawnienia zwłok (co najmniej średnie dobowe mierzone przy gruncie i 1 – 2 metry nad ziemią,
 
W opinii należy przedstawić:
 • Przynależność systematyczną owadów oraz ich stadia rozwoju, podparte czynnikami i kluczem, którymi kierowano się w identyfikacji i klasyfikacji.
 • Wiek owadów, najważniejszy będzie wiek najstarszych stadiów preimaginalnych
 • Interpretacja wyników według wybranej metody i wnioskowanie na temat PMI. Wnioskowanie o PMI pozwala na bardzo dokładne ustalenie czasu zgonu (z uwagi na krótki cykl życia owadów możliwe jest wnioskowanie nawet w minutach), które zdaniem niektórych autorów nie traci na precyzji z upływem czasu od zgonu w stopniu tak wysokim, jak w przypadku wnioskowania opartego wyłącznie o wiedzę medyczną.
 
Rola entomologii sądowej
 
Spośród wszystkich nauk sądowych, entomologia sądowa zdecydowanie nie należy do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w procesie karnym.
 
Świadectwem niewielkiego zainteresowania tą dziedziną w naszym kraju jest podejście podręczników do kryminalistyki do tematu entomologii. Jedynie chlubne wyjątki zawierają dedykowany jej rozdział, natomiast w pozostałych podręcznikach albo padają jedynie wzmianki na jej temat, albo nie jest wspomniana ani słowem.
 
Ekspertyza entomologiczna nie przebiła się również do powszechnej świadomości praktyków: zdaniem czołowych polskich znawców tematu, entomologia sądowa i jej zastosowanie w procesie są znacznej części polskich sędziów i prokuratorów zwyczajnie nieznane. Jednak taki stan rzeczy nie wynika z tego, że ekspertyza entomologiczna ma jedynie wąskie zastosowanie lub niską wartość dowodową, a z faktu bardzo ograniczonej liczebności grona wyspecjalizowanych entomologów sądowych, którzy na swych barkach noszą ciężar pracy naukowej, dydaktycznej i starań w popularyzacji swojej dziedziny. Kilku z nich prowadzi także szkolenia dla policjantów i techników kryminalistyki w przedmiocie zabezpieczania śladów entomologicznych. Wobec tego, tylko wybrani decydują się dodać do tego także obowiązki biegłego. W całym kraju, na listach biegłych wszystkich czterdziestu siedmiu sądów okręgowych figuruje zaledwie dwóch biegłych entomologów sądowych.
 
Opisane powyżej zjawiska skutkują znikomą świadomością możliwości, jakie oferuje ekspertyza entomologiczna. Od kilku, kilkunastu lat w Polsce obserwujemy wzmożony wysiłek entomologów, którzy stają się coraz bardziej widoczni w fachowej literaturze kryminalistycznej, co daje nadzieję na wzmocnienie roli ekspertyzy entomologicznej nie tylko w nauce, ale i praktyce.
 
Źródła merytoryczne:
 • Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. „Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane”, Wolters Kluwer 2017
 • Trzciński M. „Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok”, WKP, 2021
 • Goc M., Gruza E., Moszczyński J. „Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw”, WKP, 2020
 • Chowaniec C., Skowronek R. „Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość” Arch. Med. Sąd. Krym., tom 60, 2010
 • Prabucki R., pod opieką mgr. Wielkiego R. „Czas zgonu w kontekście nauk penalnych”, Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, nr 1, 2016
 • Leśniewski P. „ Badania biegłego z zakresu entomoskopii”, EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1, 2020
 • Aly , S. M., Aldeyarbi H. M. „Zastosowanie entomologii sądowej: przegląd stanu wiedzy i najnowsze doniesienia”, Arch. Med. Sąd. Krym., tom 70, 2020
 • Kadej M. „Entomologia sądowa – definicja, zakres, wybrane kierunki badań”, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, KOSMOS, tom 72, 2022
 
Źródła graficzne:

#4 Oględziny, czyli od czego powinno rozpocząć się postępowanie?

W momencie popełnienia przestępstwa na organy ścigania spada ciężar udzielenia możliwie jak najszybciej odpowiedzi na pytania o to, kto popełnił dany czyn zabroniony oraz w jaki sposób konkretne zdarzenie przebiegało. Pojawia się presja czasu, wywierana przez opinię publiczną, która domaga się natychmiastowego ujęcia sprawcy. Jednak, aby postępowanie mogło być prawidłowo przeprowadzone, a wszelkie możliwe do znalezienia ślady ujawnione, poszczególne czynności muszą być wykonywane przez odpowiednio do tego przeszkolone osoby w sposób przemyślany oraz we właściwej kolejności. Warto zatem przyjrzeć się czynności, od której powinno zacząć się każde postępowanie w sprawie. To dzięki niej organy ścigania są w stanie rzetelnie zapoznać się z miejscem czy przedmiotem związanym z przestępstwem. Prawidłowo przeprowadzone czynności we wstępnej fazie postępowania pozwalają na skrupulatne zebranie jak największej ilości dowodów istotnych w danej sprawie. Mowa tutaj oczywiście o oględzinach.

Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę są oględziny. Jest to zespół czynności, które przeprowadzane są co do zasady w najwcześniejszej fazie postępowania w sprawie. Zazwyczaj oględziny dokonywane bezpośrednio po otrzymaniu przez organy ścigania informacji o popełnionym przestępstwie. Przykładowo, kiedy Policja dostaje zgłoszenie o włamaniu, jedzie pod wskazany adres, aby w pierwszej kolejności „sprawdzić” miejsce zdarzenia, a więc przeprowadza wtedy oględziny. Podczas oględzin dokonuje się szczegółowych obserwacji poszczególnych rzeczy, aby osiągnąć cel oględzin, czyli odpowiedzieć na pytania: z jakim rodzajem przestępstwa mamy do czynienia, jak do niego doszło, jaki był jego przebieg i okoliczności oraz kto brał w nim udział.

Na same oględziny składa się szereg czynności technicznych oraz taktycznych, które powinny być przeprowadzone w sposób jak najlepiej zaplanowany oraz zgodny z wymogami przepisów prawa. Oględziny są czynnością, której nie można powtórzyć, a co za tym idzie szybkość przeprowadzania oględzin ma kluczowe znaczenie, ponieważ z biegiem czasu może dojść do nieodwracalnego zatarcia niektórych śladów. Z tego powodu oględziny są często pierwszą czynnością procesową w danej sprawie.

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co może zostać poddane oględzinom. Na podstawie art. 207 § 1 k.p.k. dokonuje się oględzin miejsca zdarzenia, osoby, a także rzeczy. Szczególna regulacja dotyczy oględzin ciała osoby żywej, które mogą wywołać uczucie wstydu, wtedy w miarę możliwości powinna takie oględziny przeprowadzić osoba tej samej płaci – art. 208 k.p.k. Tylko w razie konieczności, a więc wyjątkowo, takich oględzin może dokonać osoba odmiennej płaci. W odrębnym przepisie zostały uregulowane zasady przeprowadzenia oględzin zwłok oraz ich otwarcia, a więc sekcji zwłok. W świetle art. 209 k.p.k. oględzin zewnętrznych zwłok zawsze dokonuje organ procesowy. W postępowaniu przygotowawczym jest nim prokurator, a w postępowaniu sądowym – sąd. Konieczny w trakcie takich oględzin jest udział biegłego lekarza, w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej. Jedynie wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza kiedy upływ czasu może nieodwracalnie zatrzeć ślady, oględzin może dokonać Policja, ale wtedy jest ona zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia prokuratora (art. 209 § 2 k.p.k.). Do czasu przybycia organu procesowego nie wolno przemieszczać ani poruszać zwłok, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zajdzie taka konieczność (art. 209 § 3 k.p.k.). Natomiast, zgodnie z art. 209 § 4 k.p.k., oględzin wewnętrznych zwłok, czyli sekcji zwłok dokonuje biegły lekarz, w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej, w obecności prokuratora lub sądu. Tym samym ekspertyza sądowo-lekarska jest jedynym rodzajem ekspertyzy, w której udział organu procesowego jest w świetle prawa obligatoryjny. Warto wspomnieć, iż obowiązek przeprowadzenia sekcji zwłok, a więc ich otwarcia i oględzin wewnętrznych, aktualizuje się w momencie, kiedy osoba zmarła w wyniku realizacji znamion czynu zabronionego, a także w przypadku znalezienia zwłok o nieustalonej tożsamości, zwłok noworodka oraz w przypadku zgonu w warunkach pozbawienia wolności lub w niewyjaśnionych okolicznościach. Możliwe jest odstąpienie od wykonania sekcji zwłok jedynie w przypadku, kiedy ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia w ramach oględzin zewnętrznych zwłok i miejsca ich znalezienia wskazują niezbicie, że czyn nie miał charakteru przestępstwa. Jednak w praktyce taką możliwość rzadko się stosuje z uwagi na fakt, iż pewne istotne obrażenia nie są widoczne na powłokach zewnętrznych i precyzyjne ustalenie przyczyny i charakteru zgonu jest możliwe jedynie po otwarciu zwłok.

Należy zaznaczyć, że oględziny są czynnością, która posiada podwójny charakter. Z jednej strony są one przeprowadzane przy użyciu środków i metod kryminalistycznych, czyli, dla przykładu, w trakcie oględzin ujawnia się plamy krwawe za pomocą luminolu lub ślady linii papilarnych wykorzystując specjalnie do tego przeznaczone proszki daktyloskopijne. Czynności te wykonują zazwyczaj technicy kryminalistyki. Z drugiej strony oględziny są typową czynnością o charakterze procesowym, bowiem wykowywane są na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, realizuje je organ procesowy, czyli co do zasady prokurator lub funkcjonariusz policji, a głównym celem tej czynności jest uzyskanie środków dowodowych, czyli informacji, które mogą stać się dowodami w procesie. Dlatego też oględziny są czynnością procesowo-kryminalistyczną.

Jakie są cele oględzin? Czynność ta ma za zadanie przede wszystkim umożliwić organowi procesowemu poznanie cech, położenia oraz stanu przedmiotu oględzin, czyli miejsca zdarzenia, rzeczy, ciała osoby żyjącej czy zwłok. Oględziny przeprowadzone z należytą dokładnością pozwalają ujawnić i zabezpieczyć jak największą ilość śladów, które będą pomocne w osiągnięciu kolejnego z celów tej czynności, czyli przeprowadzeniu wstępnej rekonstrukcji zdarzenia.

Oględziny, aby mogły spełniać wspomniane powyżej cele, powinny być wykonywane z zachowaniem odpowiednich zasad ich przeprowadzania. Zaliczane są do nich:

 • zasada aktywności – osoby dokonujące tej czynności powinny być jak najbardziej dynamiczne i czynnie działać na miejscu zdarzenia,
 • zasada indywidualności – każde oględziny są czynnością jedyną w swoim rodzaju, dlatego konieczne jest jednostkowe podejście do każdego przypadku,
 • zasada jednoosobowego kierownictwa – co prawda oględziny są przeprowadzane przez więcej niż jedną osobę (przy okazji oględzin miejsca mamy do czynienia z grupą oględzinową), jednak kierownictwo nad wszystkimi czynnościami wchodzącymi w skład oględzin powinna sprawować jedna osoba, ponieważ tylko tak można uniknąć chaosu w trakcie działań oraz mieć pewność, że czynności zostaną przeprowadzone w odpowiedniej kolejności,
 • zasada obiektywności – z uwagi na to, że każde oględziny są jedyne w swoim rodzaju, osoby je przeprowadzające powinny przystępować do ich wykonania bez wcześniejszego nastawienia do zdarzeń czy osób, powinny zachowywać się bezstronnie, aby rekonstrukcja zdarzenia była w pełni wiarygodna,
 • zasada planowości – wszystkie czynności w ramach oględzin powinny być dokładnie zaplanowane, aby uzyskać możliwie jak najwięcej śladów,
 • zasada szybkości – należy niezwłocznie przystąpić do czynności oględzin, aby czas nie zatarł ważnych śladów, jednak należy przy tym zachować niezbędną precyzję oraz dokładność,
 • zasada wszechstronności – podczas oględzin czynności powinny być wykonywane wielokierunkowo, nie mogą one skupiać się tylko na jednym aspekcie, bowiem na tym etapie postępowania jeszcze nie da się określić, jakie informacje okażą się kluczowe w sprawie,
 • zasada ekonomiczności – w ramach oględzin należy działać możliwie jak najbardziej racjonalnie. Zasada ta stanowi postulat oszczędnego gospodarowania siłami i środkami w zależności wagi od zaistniałego zdarzenia
 • zasada pisemności – przebieg czynności zgodnie z wymogami nakładanymi przez przepisy prawa musi być udokumentowany w formie pisemnej.
 • zasada tajności – uzyskane w wyniku oględzin informacje powinny na wstępnym etapie dochodzenia lub śledztwa pozostać niejawne, ze względu na fakt, iż oględziny są jedną z pierwszych czynności w sprawie. Postulat ten tyczy się głównie zakazu ujawniania osobom postronnym metod działania sprawców, źródeł informacji, rodzaju uzyskanego materiału dowodowego.

Oględziny, podobnie jak inne czynności procesowe, wymagają udokumentowania. Dokumentacja ta, zgodnie z art. 143 § 1 pkt 3 k.p.k., przybiera formę protokołu, który sporządzany jest na miejscu i w czasie przeprowadzania oględzin oraz zawiera obiektywny, pozbawiony domysłów opis miejsca zdarzenia, śladów i osób. Dokumentuje tym samym podejmowane działania i ich efekty, utrwala środki dowodowe oraz pozwala na ich wykorzystanie jako dowodów w procesie. Jako uzupełnienie dokumentacji oględzin, do akt może zostać dołączona notatka pooględzinowa, która z reguły stanowi zwięzły opis przedmiotu oględzin i wykonanych czynności. Notatka może pomóc w realizacji funkcji wykrywczej oględzin, jednak nie może ona zastąpić protokołu.

Należy podkreślić, że oględziny są czynnością niepowtarzalną, która powinna zostać od samego początku dokładnie zaplanowana i efektywnie przeprowadzona. Aby pozyskać jak najwięcej informacji z miejsca zdarzenia stosuje się odpowiednio dobrane metody oględzin oraz schematy ich przeprowadzenia. Przy ich wyborze należy kierować się przede wszystkim rodzajem sprawy oraz topografią miejsca, w którym doszło do interesującego organy ścigania zdarzenia. Wśród metod oględzin miejsca wyróżnia się metodę subiektywną, inaczej zwaną odśrodkową oraz metodę obiektywną, czyli dośrodkową. Pierwsza z nich wykorzystywana jest w sytuacjach, kiedy na miejscu zdarzenia znajduje się charakterystyczny punkt, na którym skupia się uwaga grupy oględzinowej, na przykład zwłoki. Czynności rozpoczyna się wtedy od charakterystycznego dla zaistniałego zdarzenia śladu, a w dalszej kolejności szuka się pobocznych, mniej oczywistych śladów. W przypadku metody dośrodkowej na miejscu oględzin nie znajduje się żaden charakterystyczny punkt, od którego należałoby rozpocząć czynności. Wtedy oględziny przeprowadza się w sposób schematyczny, badając stopniowo wszystkie elementy miejsca zdarzenia, bowiem nie da się określić na pierwszy rzut oka, jaki poszczególne przedmioty mają związek ze zdarzeniem. Natomiast ważne jest, aby w przypadku każdej z metod w pierwszej kolejności wyznaczyć ścieżkę dojścia, czyli zbadać obszar, który przykładowo przy metodzie odśrodkowej umożliwi dojście do głównego punktu oględzin. Takie działanie pozwala zminimalizowanie ryzyka zniszczenia istotnych. lecz słabo widocznych śladów. Same schematy przeprowadzania oględzin pomagają w ich właściwym rozplanowaniu i zwiększeniu ich efektywności. Zalicza się do nich metodę dzielenia miejsca zdarzenia na strefy, badanie miejsca warstwowo lub okrążająco, a także promieniście dośrodkowo lub promieniście odśrodkowo. Oględziny przeprowadza się również po spirali zstępującej (odśrodkowo) lub po spirali wstępującej (dośrodkowo).

Kolejnym rodzajem oględzin są oględziny osoby żyjącej, które również wiążą się ze specjalnymi wymogami dotyczącymi sposobu ich przeprowadzenia. Szczególne zasady przeprowadzania tego typu oględzin są determinowane przez określony status prawny osoby badanej oraz charakter spraw. W przypadku badania pokrzywdzonego należy przed rozpoczęciem czynności przeprowadzić dokładny wywiad z osobą mającą się poddać oględzinom. Kiedy zachodzą ku temu wskazania, zalecane jest uzupełnienie dokumentacji oględzin o badania laboratoryjne lub konsultacje ze specjalistami. Kiedy badaniu poddawana jest ofiara przestępstwa na tle seksualnym na pierwszy plan wysuwa się sprawność przeprowadzonych czynności, zwłaszcza szybkie zbadanie ofiary i zabezpieczenie śladów. Dodatkowo szuka się charakterystycznych obrażeń, jak siniaki na nadgarstkach oraz pobiera się ślady biologiczne pochodzące od sprawcy. Jeżeli natomiast oględzinom poddawany jest podejrzany o zgwałcenie szuka się zwłaszcza śladów świadczących o działaniach obronnych ofiary, czego przykładem są zadrapania. W praktyce często spotykane są oględziny przeprowadzane w sprawach o przestępstwa powodujące ciężki, średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu. W takich przypadkach kluczowe jest określenie z jakim uszczerbkiem mamy do czynienia, czy przykładowo zdarzenie spowodowało naruszenie czynności narządu ciała trwające powyżej 7 dni. Od efektów oględzin zależy zatem kwalifikacja prawna czynu zabronionego.

Jak wynika z powyżej zamieszczonych informacji, oględziny są niewątpliwie czynnością, bez której nie można rozpocząć postępowania, ponieważ to właśnie dzięki nim można zapoznać się z miejscem czy narzędziem zbrodni oraz uzyskać informacje niezbędne, aby ustalić charakter zdarzenia oraz osoby biorące w nim udział. Od oględzin zatem musi rozpocząć się prawidłowo prowadzone postępowanie.

Źródła merytoryczne:

 • Dariusz Wilk, „Kryminalistyka. Przewodnik”, wyd. I, Toruń, wydawnictwo Dom Organizatora, 2013 r.
 • Monika Całkiewicz, „Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia”, Warszawa, wydawnictwo Poltext, 2021 r.
 • Henryk Grzywna, „Oględziny miejsca zdarzenia”, Słupsk, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, 2011 r.

Źródła graficzne:

#5 Zawód biegłego: zadania, uprawnienia, obowiązki, rodzaje opinii

Biegły jest istotnym uczestnikiem procesu, w szczególności postępowania dowodowego. Dlatego należy odpowiedzieć na pytania: kim jest biegły? na jakiej podstawie może zostać powołany? jakiego rodzaju opinie może sporządzić? i czy opinia i ekspertyza to to samo?

Zacznijmy od pojęcia biegłego. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane ustawowo. Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu postępowania karnego za biegłego uznamy osobę posiadającą wiadomości specjalne, które są wymagane do stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Te „wiadomości specjalne” rozumiane są bardzo szeroko i obejmują wiedzę z poszczególnych dyscyplin naukowych, wiedzę praktyczną, ale również wszelką wiedzę, której nie posiada przeciętnie wykształcony człowiek. Z tego powodu, nawet jeśli sędzia prowadzący postępowanie interesuje się np. mechaniką samochodową, to nie może swojej wiedzy w tym zakresie wykorzystać podczas trwania procesu, jest zobowiązany do powołania biegłego. Warto jednak podkreślić, że powołanie biegłego może nastąpić jedynie w celu stwierdzenia okoliczności o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia, a zatem nie do ustalenia każdej okoliczności faktycznej.

Wyróżnia się następujące rodzaje biegłych:

 • biegli sądowi (art. 193 § 1 k.p.k.),
 • biegli z instytucji specjalistycznych lub naukowych (art. 193 § 2 k.p.k.),
 • biegli ad hoc (art. 195 k.p.k.).

Biegły sądowy to biegły wpisany na listę biegłych sądowych, która jest prowadzona przez prezesa sądu okręgowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Jest powoływany na okres 5 lat. Biegłych sądowych zgodnie z § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Żeby zostać wpisanym na listę biegłych sądowych należy spełnić określone wymagania (§ 12), m. in.: korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 25. roku życia, posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych, co powinno być wykazane dokumentami i innymi dowodami.

Biegli z instytucji specjalistycznych lub naukowych to pracownicy tych instytucji, wśród których wymienia się przede wszystkim: laboratoria kryminalistyczne, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Instytut Ekspertyz Sądowych, zakłady medycyny sądowej. Osoby biorące udział w ekspertyzie to zarówno osoby wydające opinię, czyli biegli, jak i specjaliści przeprowadzający poszczególne czynności w trakcie prowadzenia badań. Ci pierwsi muszą podpisać się pod opinią, wykonawcy natomiast nie podpisują opinii, ale powinni być w niej wymienieni.

Biegły ad hoc to każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Powyższe stwierdzenie wyraźnie wskazuje, że zostanie biegłym w procesie nie wymaga specjalistycznego wykształcenia. Wyjątkiem jest tzw. ekspertyza psychiatryczna (art. 202 k.p.k.), którą mogą przeprowadzić jedynie biegli lekarze psychiatrzy.

Od biegłych należy odróżnić specjalistów opisanych w art. 205 k.p.k. Są to głównie technicy kryminalistyki zajmujący się obsługą techniczną i dokumentacyjną. Nie wydają opinii, a w podczas procesu mogą być wezwani na przesłuchanie jedynie w charakterze świadków.

Biegły jest samodzielnym osobowym źródłem dowodowym. Przeprowadza czynności badawcze na zlecenie organu procesowego, które kończą się wydaniem opinii mogącej stanowić samoistny dowód w procesie. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego decydują co do zasady sąd, prokurator lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Jednakże ustawa może zastrzec możliwość powołania biegłego jedynie przez sąd lub prokuratora, co ma miejsce w przypadku opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 k.p.k.). Powołanie biegłego przyjmuje formę postanowienia, które musi zawierać następujące elementy (art. 194 k.p.k.):

 • imię, nazwisko i specjalność biegłego,
 • przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych,
 • termin dostarczenia opinii.

W przypadku powoływania biegłych z instytucji wskazuje się także specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy. Poza powyższymi elementami wskazuje się, że postanowienie powinno zawierać też uzasadnienie i opis przesyłanego materiału badawczego. Możliwe jest udostępnienie biegłemu jedynie poszczególnych dokumentów i to tylko gdy są niezbędne do wydania opinii (art. 198 § 1 k.p.k.).

Co do przedmiotu ekspertyzy, nie może on dotyczyć: interpretacji przepisów prawa, oceny prawnej czynu, ustalenia winy podejrzanego ani stwierdzenia popełnienia czynu przez podejrzanego. Ustalenie zakresu ekspertyzy jest istotnym elementem, ponieważ biegły nie może samodzielnie rozszerzyć zakresu badań i wyjść poza granice opiniowania zakreślone przez organ procesowy w postanowieniu.

Wiemy już jak powołuje się biegłego, natomiast czym tak naprawdę zajmuje się biegły? W skrócie prowadzi badania naukowe, na podstawie których sporządza później opinię na żądanie organu procesowego. W tym miejscu należy odróżnić dwa pojęcia: ekspertyzę i opinię. Pojęcie ekspertyzy można rozumieć dwojako. W znaczeniu wąskim jest to zespół czynności badawczych i specjalistycznych wykonywanych przez biegłego, którego rezultatem jest wydanie opinii. Z kolei w szerokim znaczeniu ekspertyza oznacza również (poza wyżej wymienionymi czynnościami) czynności organu procesowego polegające na powołaniu biegłego oraz kontroli i ocenie opinii. Natomiast opinia to środek dowodowy. Jest w większości przypadków pisemna, natomiast może być również złożona w formie ustnej. W treści opinii należy wyszczególnić kolejno: dane biegłego i pozostałych osób uczestniczących w ekspertyzie, dane instytucji (jeśli dotyczy), czas przeprowadzenia badań oraz datę, sprawozdanie z: otrzymanego materiału dowodowego, zastosowanych metod badawczych, wszystkich dokonanych czynności, wnioski i odpowiedzi na zadane w postanowieniu pytania, podpisy (art. 200 k.p.k.).

Opinie biegłych mogą być pojedyncze, zespołowe i kompleksowe. W tym ostatnim przypadku kilku biegłych z różnych specjalności razem prowadzi badania i wydaje wspólnie jedną opinię. Szczególnymi rodzajami opinii są metaopinie i opinie abstrakcyjne. Metaopinia to opinia innego biegłego o poprawności innej opinii wydanej w przedmiotowej sprawie, a zatem nie przeprowadza się ponownie badań, ale ocenia metodologiczną ich prawidłowość. Opinia abstrakcyjna polega na przedstawieniu prawidłowej metodyki ekspertyzy np. w danej specjalności albo na wyjaśnieniu ogólnych problemów, które są przedmiotem sporu lub budzą wątpliwości organu.

Opinia powinna być:

 • pełna - zawierać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, pełne sprawozdanie i uzasadnienie wniosków,
 • jasna - zrozumiała, logiczna,
 • niesprzeczna wewnętrznie - spójna logicznie, wnioski wynikają z przeprowadzonych czynności,
 • niesprzeczna zewnętrznie - wnioski z opinii różnych biegłych powinny być co do zasady tożsame.

Wnioski kończące ekspertyzę

Mogą być pozytywne (potwierdzające), negatywne (wykluczające) lub nierozstrzygające, przy czym różny może być poziom ich stanowczości. W przypadku gdy opinia nie spełnia wyżej wymienionych warunków można wezwać biegłych w celu zadania im dodatkowych pytań i wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności czy wątpliwości lub powołać kolejnych biegłych (art. 201 k.p.k.). Jak już wyżej wspomniano, biegły nie może rozszerzać zakresu badań zleconych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Takie ograniczenie nie obejmuje jednak organu, który może w razie potrzeby wprowadzić zmiany co do zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań oraz stawiać pytania dodatkowe.

Udział organu procesowego podczas przeprowadzania badań przez biegłego jest dopuszczalny, jeżeli jego obecność nie może wywołać negatywnego wpływu na wynik (art. 198 § 2 k.p.k.), natomiast obowiązek udziału przewidziano wobec otwarcia zwłok (art. 209 § 4 k.p.k.).

Na koniec zapoznajmy się z obowiązkami i uprawnieniami biegłych.

Obowiązki biegłego:

 • przyjęcie funkcji biegłego,
 • zawiadamianie prezesa sądu okręgowego o zmianie adresu i o przerwie w wykonywaniu czynności (dot. biegłych sądowych),
 • osobiste wykonanie ekspertyzy (co jak wyżej wspominano nie wyklucza możliwości współpracy między biegłymi a także między biegłym a pracownikami wykonującymi czynności badawcze),
 • współdziałanie z organem procesowym,
 • stawiennictwo na wezwanie organu,
 • złożenie przyrzeczenia (art. 197 k.p.k.),
 • udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • sporządzenie prawdziwej opinii (przedstawienie fałszywej opinii bądź ekspertyzy mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym stanowi przestępstwo z art. 233 § 4 i 4a Kodeksu karnego),
 • dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków,
 • zachowanie bezstronności (podczas powoływania biegłego należy sprawdzić, czy nie zachodzą okoliczności mogące wyłączyć eksperta z opiniowania w danej sprawie (art. 196 k.p.k.).

Uprawnienia biegłego:

 • przeprowadzenie badań,
 • udział w czynnościach procesowych,
 • zadawanie pytań,
 • wgląd w akta i dostęp zgodnie z treścią k.p.k. do materiału dowodowego,
 • zwrot poniesionych kosztów,
 • otrzymanie wynagrodzenia.

Źródła merytoryczne:

 • P. Hofmański, S. Waltoś, „Proces karny. Zarys systemu”, Wolters Kluwer, Warszawa 2023
 • M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz i in., „Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane”, Wolters Kluwer, Warszawa 2023
 • D. Wilk, „Kryminalistyka. Przewodnik”, wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013

Źródła graficzne:

#6 Fałszerstwo banknotów - metody fałszowania i wykrywania

Fałszerstwo banknotów w polskim porządku prawnym jest przestępstwem uregulowanym w art. 310 § 1 k.k. Przedmiotem tego przestępstwa polski ustawodawca uczynił nie tylko pieniądz, ale także innego rodzaju środki płatnicze lub dokumenty. W dzisiejszym poście skupimy się wyłącznie na kwestiach związanych z pieniądzem w formie papierowej, tj. metodach fałszowania banknotów i ich wykrywaniu.

Można powiedzieć, iż zjawisko fałszowania pieniądza pojawiło się niemalże równocześnie z wprowadzeniem go do obrotu. Początkowo, gdy przyjmował on głównie formę monety, to właśnie one stanowiły obiekt zainteresowania i pracy fałszerzy. Po I wojnie światowej doszło do rozpowszechnienia się pieniądza papierowego, co spowodowało wyraźny wzrost liczby przestępstw polegających na ich podrabianiu. Procederem tym trudnili się w szczególności drukarze, wykorzystujący swoją wiedzę do produkcji przekonywujących imitacji banknotów, których zabezpieczenia nie były wówczas na zbyt zaawansowanym poziomie.

Fałszerzy dokumentów, w tym pieniędzy, można podzielić na 2 grupy:

 • fałszerze profesjonaliści – są to osoby doświadczone, posiadające zaawansowane umiejętności podrabiania dokumentów, które są przez nich wykorzystywane do wytwarzania podróbek na skalę masową. Często są one członkami zorganizowanych grup przestępczych lub też działają na ich zlecenie, otrzymując wynagrodzenie za swoje usługi.
 • fałszerze amatorzy – są to osoby głównie początkujące, młodociane, dopiero próbujące swoich sił na „rynku przestępczym”. W odróżnieniu od fałszerzy profesjonalistów, nie dysponują one wysokiej jakości sprzętem, korzystając najczęściej z domowej drukarki. Ich podróbki charakteryzuje niska jakość, dlatego w większości przypadków owoców ich pracy nie udaje się wprowadzić do obiegu.

Art. 310 § 1 k.k. wymienia 2 rodzaje fałszerstwa, mianowicie przerobienie i podrobienie.

Przerobienie jest czynnością dokonywaną na już istniejącym dokumencie, polegającą „na zmianie jego dotychczasowego kształtu, treści, formy lub użytego do wytworzenia materiału w taki sposób, by przystosować go do nowego przeznaczenia i użycia w sposób autentyczny” (Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022, art. 310.). Zazwyczaj przybiera ono formę zmiany wysokości nominału pieniądza, jego kolorystyki, wzornictwa, pieczęci, podpisów, dat czy dostosowaniu jego wymiarów.

Aby podrabianie pieniądza mogło być uznane za bezprawne, musi być ono podjęte przez podmiot nieuprawniony, a co więcej w taki sposób, aby wytworzona imitacja nie była oczywista, tj., aby człowiek niedoświadczony nie mógł zorientować się od razu, że ma do czynienia z pieniądzem nieprawdziwym.

Podrobienie polega natomiast na wytworzeniu falsyfikatu od podstaw.

Warto wspomnieć, iż przerobienie i podrobienie dotyczą pieniądza ważnego, tj. występującego w obrocie. Art. 310 § 1 k.k. wymienia jeszcze czynność sprawczą polegającą na „usunięciu z dokumentu oznaki umorzenia”, istotą której jest przywrócenie unieważnionego pieniądza do obrotu poprzez usunięcie znaku wskazującego na jego unieważnienie. Polegać ono może w szczególności na wywabieniu, wymazaniu, zamazaniu, zamalowaniu czy zaklejeniu takiego oznaczenia lub świadomie spowodowanego ubytku (wycięcia fragmentu). (Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022, art. 310.).

Do podstawowych metod podrabiania banknotów można zaliczyć m.in.:

 • rysownie ręczne – metoda historyczna, cechująca się wysokim stopniem zawodności, stosowana zwłaszcza w okresie utrudnionego dostępu do odpowiedniego instrumentarium;
 • artystyczne techniki graficzne, które można podzielić na techniki druku wypukłego (np. drzeworyt, linoryt) oraz techniki druku płaskiego (np. litografia);
 • technikę typograficzną – zaliczana do tzw. druku wypukłego, polegająca na powleczeniu specjalnej kliszy farbą, a następnie przenoszeniu jej na papier z zastosowaniem różnego nacisku. Tak powstałe banknoty odznaczają się nierównomiernym rozłożeniem farby, niewielkimi przesunięciami cyfr, odmiennymi od autentyków kształtem i grubością oraz charakterystyczną ciemną obwódką na obrzeżach druku;
 • technikę kserograficzną (elektrostatyczną) – polegają na powielaniu kserograficznym za pomocą kserokopiarki, której działanie opiera się na wykorzystaniu światła i wysokiej temperatury, które powodują powstawanie lub uwalnianie substancji chemicznych z sadzy, stanowiącej składnik tonerów. Cechami charakterystycznymi tak powstałych banknotów są powtarzające się serie i numery oraz zatarta czytelność mikroszczegółów;
 • technikę druku wklęsłego – wykorzystuje specjalną formę z wklęsłymi elementami, którą pokrywa się farbą, a następnie odbija na zadrukowane podłoże. Wśród technik druku wklęsłego można wyróżnić technikę cynkograficzną (tzw. technikę trawienia) oraz stalorytniczą;
 • technikę offsetową – należy do technik druku płaskiego. Jej cechą jest umiejscowienie elementów drukujących i niedrukujących na jednakowym poziomie, przy czym te pierwsze przyjmują farbę, a drugie – wodę;
 • techniki komputerowe – składają się na nie różnego rodzaju metody, m.in. skanowanie i komputerowa obróbka banknotu. Ich podstawową wadą jest brak możliwości odtworzenia faktury oraz charakterystycznych elementów wyczuwalnych za pomocą dotyku.

Na podstawowe metody przerabiania banknotów składają się:

 • rozwarstwianie – sprowadza się do rozdzielenia od siebie awersów i rewersów dwóch różnych banknotów, odpowiednio o niskim i wysokim nominale, które następnie są ze sobą łączone w taki sposób, aby jeden banknot składał się z niższego rewersu i wyższego awersu i odwrotnie, w efekcie czego powstają dwa banknoty o wysokim nominale. Wadą tej techniki jest niska skuteczność przy względnie dużym stopniu pracochłonności;
 • cięcie – polega na cięciu banknotów wzdłuż krótszego boku, tak, aby otrzymać paski o różnej szerokości. Następnie brakujące elementy są uzupełniane metodą kserograficzną i sklejane nieprzezroczystą taśmą klejącą. W taki sposób możliwe jest otrzymanie jedenastu lub nawet dwunastu podrobionych banknotów z dziesięciu oryginałów, w zależności od grubości zaklejonych taśmą ubytków;
 • doklejanie – metoda bardzo podobna do cięcia, polegająca na łączeniu kawałków autentycznych banknotów z częściami innych, np. zer w oznaczeniach cyfrowych. Uzyskane w ten sposób podróbki cechuje wysoki poziom precyzji, jednak jest to metoda stosowana dosyć rzadko;
 • trawienie chemiczne – polega na odbarwieniu elementów graficznych banknotu, a następnie zastępowanie ich elementami z banknotów o wyższym nominale. Metoda ta niesie za sobą ryzyko zżółknięcia papieru lub niewywabienie grafiki do końca z głębszych części banknotów, z czym fałszerze radzą sobie jednak poprzez pokrywanie tego typu „usterek” czarnym tuszem, co pozwala uzyskać efekt „zaplamionego banknotu”;
 • metody mechaniczne – polegające na zastępowaniu elementów banknotów o niższym nominale elementami banknotów o nominale wyższym. W odróżnieniu od trawienia chemicznego, nie wykorzystuje się tutaj substancji chemicznych, ale narzędzia ręczne, takie jak żyletka, pumeks czy skalpel, za pomocą których usuwa się określone elementy banknotu, które następnie są uzupełniane za pomocą technik pisarsko-malarskich lub poligraficznych.

Jak widać, fałszerze dokumentów nie spoczywają na laurach, stale rozwijając swoje metody oraz opracowując nowe. Z tego powodu kryminalistyka musi na bieżąco reagować na nowe techniki, aby umożliwiać organom ścigania efektywne wykrywanie przestępstw przeciwko dokumentom oraz ich sprawców. Wśród kryminalistycznych metod przeprowadzania ekspertyzy dokumentów, w tym banknotów, można wyróżnić przede wszystkim:

 • metody optyczne, do których należą:
  • mikroskopia stereoskopowa – polega na badaniu banknotu pod mikroskopem, w określonym, zazwyczaj niewielkim powiększeniu, przy jego oświetlaniu pod kątem, na ukos czy wprost przez obiekt. Celem biegłego jest wykrycie śladów przerabiania bądź podrabiania, takich jak pismo wgłębione, odciski suchych pieczęci czy też uszkodzeń mechanicznych.
  • absorpcja w podczerwieni – wykorzystuje zjawisko absorpcji światła, polegające na pochłanianiu i odbijaniu fal elektromagnetycznych przez cząsteczki barwników stosowanych w niektórych metodach fałszerstwa. Może być ona także stosowana do odczytywania zapisów zakreślonych korektorem lub inną substancją kryjącą, ujawniania i odczytywania zapisów częściowo wywabionych bądź usuniętych mechanicznie z podłoża oraz weryfikacji niektórych zabezpieczeń specjalnych;
  • luminescencja – sprowadza się do napromieniowania cząsteczek materiałów kryjących na banknocie w taki sposób, aby pobudzić je do emisji światła, czyli inaczej luminescencji – odpowiednio w podczerwieni lub świetle widzialnym.
 • metody analityczne, m.in.:
  • techniki chromatograficzne – opierają się na wyekstrahowaniu określonych substancji z podłoża (np. materiału kryjącego), a następnie sprowadzaniu ich do postaci ciekłych lub gazowych, które to w dalszej kolejności poddawane są rozdzielaniu na mniejsze składniki, które są oznaczane i dokładnie analizowane;
  • elektroforeza kapilarna – polega na rozdzielaniu związków biologicznie czynnych lub jonowych poprzez działanie zewnętrznego pola elektrycznego, w celu analizy materiałów kryjących na banknotach;
  • techniki spektrometryczne – stosowane do ustalania składu substancji kryjących poprzez naświetlanie próbki wiązką światła, w celu wywołania zjawiska absorpcji, emisji i rozproszenia fotonów.

Oprócz wyżej wymienionych metod identyfikacji przerobionych bądź podrobionych banknotów można wskazać mikroskopię skaningową (SEM). Jest ona przeprowadzana z wykorzystaniem nieoptycznego mikroskopu elektronowego, emitującego wiązki elektronów o wysokiej energii, które padając na toner, powodują emisję tzw. elektronów wtórnych, które to następnie są zbierane oraz przetwarzane na obraz. Podczas ekspertyzy dokumentów metoda ta jest stosowana do analizy kolejności nakładania przecinających się linii graficznych oraz do obserwacji mikroskopowej struktury powierzchni cząsteczek tonerów.

Fałszerstwo banknotów jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla stabilności gospodarczej i ekonomicznej państwa. Mimo wyraźnie zauważalnego rozpowszechnienia się płatności elektronicznych oraz bankowości internetowej, w obrocie nadal obecne są pieniądze i inne środki płatnicze w formie fizycznych dokumentów, dlatego nie wolno nam zapominać o zagrożeniach płynących z możliwości wprowadzania do obrotu coraz bardziej przekonywujących falsyfikatów. Bardzo istotną rolę w walce z przestępczością tego typu niewątpliwie odgrywa kryminalistyka, która stale odkrywa i opracowuje nowe metody wykrywania fałszerstw.

Źródła merytoryczne:

 • I. Makhniashvili, J. Kowalska, „Poligrafia i kserografia – rozwój, technologie, zagrożenia”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka. Nr 1 (412) styczeń 2006, s.12-15, CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, http://archiwum.ciop.pl/12462.html#2 [dostęp online: 11.12.2023]
 • M. Kunicki, E. Fabiańska, „Ekspertyza dokumentów” [w:] „Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane”, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, D. Zuba, Warszawa 2023.
 • P. Wasilewski, S. Witczak, „Metody fałszowania monet i banknotów”, Kortowski Przegląd Prawniczy, Czasopismo naukowe (kwartalnik) nr 3/2015, s.9, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ISSN 2300-4673, http://uwm.edu.pl/kpp/files/numery_kpp/kpp3_2015.pdf [dostęp online: 11.12.2023]
 • R. Nesterowicz, „Fałszerze pieniędzy”, Człowiek i dokumenty. Kwartalnik nr 44, październik-grudzień 2016, s.73, PWPW, https://www.pwpw.pl/.../pwpwcms_pl/press/2016/43/cid_43a.pdf [dostęp online: 11.12.2023]
 • Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022, art. 310.

Źródła graficzne:

#7 Przesłuchanie nieletniego

Przesłuchanie to czynność procesowa o charakterze dowodowym, polegająca na czynnym odbiorze zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, oskarżonych lub ustnej opinii biegłych. Jej celem jest pozyskanie wszelkich informacji przydatnych do uzyskania obiektywnej prawdy w danej sprawie. Niezwykle istotną rolę w przesłuchaniu gra aspekt psychologiczny, na który składa się interakcja i wymiana wzajemnych informacji między przesłuchującym a przesłuchiwanym.

Jak wiadomo, możliwości poznawcze dziecka nie są jednakowe w stosunku do osoby dorosłej. Obecne przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące przesłuchania nie wprowadzają minimalnego wieku osoby przesłuchiwanej. W efekcie czego toczy się w doktrynie dyskusja jak traktować należy zeznania osób nieletnich. Kim są jednak takie osoby? Kierując się definicja legalną zaczerpniętą z kodeksu karnego (art.10 k.k.) nieletni to osoba która nie ukończyła 17 lat (w chwili czynu). W obliczu jednak zróżnicowanego stopnia rozwoju ta definicja nie jest zbyt precyzyjna. Problematyka tego rodzaju przesłuchania wymaga więc analizy.

Przeprowadzanie przesłuchania
Przesłuchanie wymaga wypracowanej taktyki przeprowadzenia tak, by móc wyciągnąć z niego jak najwięcej przydatnych informacji. W temacie przesłuchania nieletnich panują często sprzeczne poglądy dotyczące wartości przesłuchania nieletnich. Sam Edmund Locard odmawiał przyznania jakiejkolwiek wartości zeznaniom nieletnich twierdząc, że dzieci nie odróżniają prawdy od nieprawdy. Obecnie badania psychologiczne pozwalają stwierdzić, że Locard zbyt pochopnie oceniał stan rzeczy i w istocie wartość zeznań osoby nieletniej może mieć taką samą wartość jak zeznania dorosłej osoby. Problemem pozostaje dalej przekazania pełnych i prawidłowo złożonych zeznań przez dziecko, bowiem przesłuchujący często nie jest w stanie przedstawić osobie przesłuchiwanej materii w zrozumiały sposób, gdyż nie zostały uwzględnione pewne specyficzne reguły. Problematyczna jest też sama pamięć młodego człowieka skupiająca się na ogólnym zarysie zdarzeń niż na szczegółach, które mogą być kluczowe.

Polska klasyfikacja psychologiczna wyróżnia 3 typy nieletnich ze względu na wiek:

 • osoby w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat) – często podaje się także wiek 4 lat, ze względu na niewielki rozwój poznawczy człowieka;
 • osoby w wieku szkolnym (od 7 do 11 lub 12 lat);
 • osoby w wieku dorastania (od 12 lub 13 do około 17 lub 18 lat).

Jak widać, ta typizacja ma charakter głównie orientacyjny, gdyż rozwój człowiek zdeterminowany jest wieloma czynnikami, a więc nie tylko wiekiem. Konieczne jest więc zdeterminowanie przez osobę przesłuchującą indywidualnych cech osoby przesłuchiwanej. W tym celu proces przesłuchania podzielony jest na etapy:

 • etap czynności przygotowawczych – w jego trakcie uzyskiwane są podstawowe informacje o osobie przesłuchiwanej takie jak kontaktowość, zainteresowania, wrażliwość
 • etap czynności wstępnych – niezwykle istotne jest na tym etapie stworzenie więzi z nieletnim tak, by mógł zaufać osobie przesłuchującej. Niezalecane jest używanie skomplikowanej, zainspirowanej przepisami prawnymi mowy, gdyż może to zdystansować przesłuchiwana osobę. Należy zwrócić uwagę na otoczenie i wystrój, tak by uwaga nie była rozproszona. Należy wywiązać się z obowiązku wylegitymowania i przedstawianiu przesłuchiwanej osobie jej praw i obowiązków tak by nieletni mógł zrozumieć na czym one polegają. Osoba poniżej 17 roku życia nie może popełnić przestępstwa składania fałszywych zeznań, więc nie jest konieczne instruowanie osoby o treści art. 233 par.1 k.k, lecz można wspomnieć o nieetyczności kłamstwa.
 • etap zapoznawczo-orientacyjny – w jego trakcie należy zadawać pytania i nawiązywać do tematów, które mogą być dla osoby interesujące (sport, serial, social media). Celem tej fazy jest to by nie dopuścić do zamknięcia się w sobie i z drugiej strony znaleźć nić porozumienia
 • etap zeznania spontanicznego – podczas tej fazy należy zadać ogólne pytanie i słuchać wypowiedzi nieletniego. Nie można przerywać takiej osobie ani okazywać zniecierpliwienia czy zirytowania.
 • etap zadawania pytań – jest kluczowy i jednocześnie najtrudniejszy. Należy formułować zrozumiałe dla odbiorcy pytania przy uwzględnieniu informacji czy wskazówek z poprzednich etapów

Zalecenia i uwagi co do sposobu przesłuchiwania nieletnich:

W okresie wieku szkolnego (7-12 lat) mają nikłą podzielność uwagi i małą koncentrację (potrafią się skupić do około 30 minut).

Osoby w wieku szkolnym są także często podatne na sugestię. Może to wynikać ze słabo rozwiniętego krytycyzmu, plastyczności osobowości lub dużego znaczenia czynników emocjonalnych Generalnie im młodsze dziecko, tym bardziej podatne jest na sugestie. Osoby w wieku około 10 -11 lat mają taką samą podatność na sugestie jak osoby dorosłe. Należy jednak pamiętać, że generalnie sugestia wśród dzieci dotyczy głównie szczegółów zdarzenia a nie jego przebiegu.

Kontrowersyjna jest kwestia obecności rodziców/opiekunów dziecka. O ile konieczność ich obecności na sali sądowej nie jest kwestionowana, tak podczas przesłuchania może okazać się być czynnikiem niepożądanym. Obecność tych osób może być stresująca i może nawet krępować swobodę wypowiedzi z art. 171 k.p.k. Ponadto niektóre osoby bliskie mogą wywierać sugestie co jest oczywiście sprzeczne z celem przesłuchania. Z drugiej stronu niezwykle ważne jest niwelowanie stresu u dziecka, a rodzice/opiekunowie są nierzadko niezbędni by młoda osoba nie czuła się zestresowana czy przestraszona.

Udział psychologa jest zalecany, choć należy pamiętać iż raczej nie powinien to być jeden z nauczycieli czy pracowników szkoły by nie tworzyć stanu skrępowania

Kwestią otwartą i zależną od cech indywidualny nieletniego jest to, w jakim miejscu zostanie przeprowadzone przesłuchanie. Nie może być to miejsce krępujące (miejsce przesłuchania dorosłego, szkoła) ani zwierające zbyt wiele przedmiotów czy symboli mogących dekoncentrować

Przesłuchanie może okazać się traumatyczne dla osoby nieletniej. Pomijając same fakty o które pyta się przesłuchujący, także sposób przeprowadzenia tej czynności może odcisnąć swoje piętno na psychice takiej osoby. Dlatego należy zdecydowanie unikać pokazywania zdjęć zwłok ani innych elementów kojarzących się bezpośrednio z bólem czy cierpieniem. Kategorycznie nie można okazywać wzburzenia. Konfrontacja także jest zasadniczo sprzeczna z zamysłem przesłuchania nieletniego.

Podkreśla się w psychologii, że dzieci mają zaburzona zdolność do poznawania miejsc (wydarzenia z drugiego końca ich miasta traktują jakby miały miejsce obok ich domu) czy rozumienia upływu czasu (wydłużają okres czasu). Zdolność do rozpoznawania szczegółów jest mniejsza niż u dorosłego. Zazwyczaj nieletni zwracają uwagę na wygląd osoby.

Szczególny rodzaj przesłuchania z kodeksu postępowania karnego.
Nowelizacje kodeksy postepowania karnego w połączeniu z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18.12.3013 wprowadziły nowe przepisy dotyczące przesłuchania świadka. Wprowadza on możliwość przesłuchania jako świadka osoby, która nie ukończyła 15 lat, jeżeli była pokrzywdzona w wyniku przestępstwa opisanego a artykule:

 • 189 – 193 kk (przestępstwa przeciw wolności)
 • 197-204 kk (przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności)
 • 205-211 kk (przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie)

Takiego świadka można przesłuchać tylko jeżeli okoliczności sprawy wskazują, iż jest to niezbędne. Gdy materiał dowodowy będzie na tyle obszerny, iż nie będzie konieczności przesłuchania takiej osoby , należy odstąpić od przesłuchania takiej osoby.

Przesłuchanie jest utrwalane za pomocą środków, które pozwolą odtworzyć materiał podczas rozprawy sądowej. W przesłuchaniu obligatoryjny jest udział psychologa. W przesłuchaniu mogą wziąć udział prokurator, obrońca, pełnomocnik poszkodowanego lub przedstawiciel ustawowy czy osoba wskazana przez pokrzywdzonego. Należy jednak pamiętać, że udział tych osób jest fakultatywny, ponieważ jak wspomniano dzieci podatne są często na sugestie osób trzecich.

Zasadniczo przesłuchanie takie obywa się tylko raz. Istnieją jednak 2 przesłanki które umożliwiają ponowne przesłuchanie takiego świadka. Spełnienie jednej z 2 przesłanek umożliwia to:
oskarżony podczas pierwszego przesłuchania nie miał jeszcze obrońcy- wówczas oskarżony sam musi to zgłosić, na jaw wyszły nowe okoliczności, których wyjaśnienie wymaga kolejnego przesłuchania.

Świadek poniżej 15 roku życia niebędący pokrzywdzonym może wyjątkowo zostać przesłuchany w sprawie o przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby. W przeciwnym razie przesłuchania nie można przeprowadzić. Jeżeli do przesłuchania w takich okolicznościach dojdzie, oskarżony może nie uczestniczyć w nim bezpośrednio z powodu jego wpływu na pokrzywdzoną osobę. Poza tym tryb jest taki sam jak przy przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego z art. 185a k.p.k.

Barnahús.
Wywodzące się z islandzkiego słowa oznaczającego ,,dom dzieci’’ (barnahús) to typ ośrodka utworzonego i finansowanego przez rząd, zaprojektowanego tak, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort dziecka w trudnych dla niego okresie. Chodzi o przypadki przemocy dziecięcej, wykorzystywania seksualnego czy sytuacjami w jakikolwiek szkodliwymi dla psychiki dziecka. Pojęcie wywodzi się z Islandii, gdzie było zastosowane jako interpretacja amerykańskiego pomysłu i po dziś dzień rozpowszechnia się w Europie. Strategie programu zostały oficjalnie zaaprobowane w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, aby nie dopuścić do wytworzenia się psychicznej bariery pomiędzy dzieckiem a świat dorosłych. Dodatkowo, kontakt ze służbami może być traumatyczny dla młodej osoby, która wytworzy w sobie mylne przekonanie, iż jest ona czemuś winna. Badania podkreślają także, że dziecko przemieszczając się do miejsc w których odbywają się czynności w trakcie postępowania czuje lęk i przygnębienie.

Właśnie tak opracowano najważniejsze zasady dotyczące tych ośrodków:

 • przesłuchanie prowadzone jest przez specjalistę w myśl dokładnie opracowanego i uporządkowanego protokołu, przeprowadza je tylko ta osoba, pozostali mogą oglądać ten proces, lecz nie mogą zwracać się bezpośrednio do dziecka;
 • czynności w postępowaniu odbywają się z reguły jednokrotnie i nie jest konieczna obecność dziecka w sądzie;
 • dziecko ma cały czas zapewnione wsparcie psychologiczne;
 • istnieje możliwość zagwarantowania wsparcia nie tylko pokrzywdzonej osoby, lecz także jego bliskich;
 • dziecko jest pod stałą ochroną od osób które potencjalnie mogły by wpłynąć na nie negatywnie lub ponownie go skrzywdzić.

W Polsce działa inicjatywa zwana ,,Barnahus Polska” organizująca szkolenia i kampanie nakierowane na zwiększanie świadomości i edukowanie o metodach pomagania najmłodszym podczas traumatycznego postępowania. Na gruncie prawnym istnieją uwarunkowania do wprowadzenia sytemu. Niektórych świadków poniżej 15 r.ż. można przesłuchać poza sądem, nie muszą oni uczestniczyć w rozprawie, a oskarżony może zostać wyłączony z przesłuchania.

Źródła merytoryczne:

 • Dariusz Wilk, „Kryminalistyka. Przewodnik”, wyd. I, Toruń, wydawnictwo Dom Organizatora, 2013r.
 • Tadeusz Hanausek, Michał Szostek ,,Kryminalistyka. Zarys wykładu”, wyd. VI, Warszawa, wydawnictwo Wolters Kulwer, 2009r.
 • Jan Widacki (red.), Tadeusz Widła ,,Kryminalistyka”, wyd. IV, Warszawa, wydawnictwo C.H. Beck, 2018r.
 • Dariusz Świecki (red.), Krzysztof Eichstaedt ,,Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany”, LEX, 2023
 • Marian Cieślak, Karol Spett, Władysław Wolter, ,,Psychiatria w procesie karnym” Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1968r.
 • https://bitly.ws/38J4b

Źródła graficzne:

#8 Okazanie głosu

Okazanie głosu jest jednym z możliwych wariantów czynności procesowej uregulowanej w art. 173. k.p.k. Wspomniany przepis wyróżnia okazanie osoby, wizerunku lub rzeczy, jednak zarówno doktryna, jak i orzecznictwo (w znamienitej większości), dopuszczają za przedmiot okazania poszczególne cechy i właściwości, w tym dynamiczne (np. sposób chodu danej osoby), osoby oraz jej głos. Celem tej czynności jest realizacja zadań postępowania przygotowawczego oraz dyrektywy art. 2. § 2. pkt 1. k.p.k., w tym m.in. wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności. Należy pamiętać, że rozpoznanie osoby jest jedynie możliwym efektem przeprowadzenia czynności okazania głosu i mowy. Z punktu widzenia kryminalistyki okazanie jako takie nie stanowi szczególnej formy przesłuchania ze względu na porównanie w jej trakcie dwóch śladów: dowodowego (pamięciowego - wizerunek/głos sprawcy) i porównawczego (parada). W doktrynie procesu karnego uznaje się jednak okazanie za szczególną formę przesłuchania ze względu na literalne brzmienie art. 173. k.p.k.: “(...) osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę (...)”.

„Samodzielne”, tj. niepołączone z okazaniem wyglądu danej osoby, okazanie mowy przeprowadza się w sytuacjach, gdy osoba rozpoznająca z jakiegoś powodu nie była w stanie zarejestrować wyglądu osoby rozpoznawanej, np. sprawca miał założoną kominiarkę lub osoba rozpoznająca miała w chwili zdarzenia zawiązane oczy, boryka się z niepełnosprawnością wzrokową itp. Sens przeprowadzania okazania mowy wynika z odmienności struktur anatomicznych mowy oraz zróżnicowanych wzorców mowy każdego człowieka, którego głos posiada wiele zindywidualizowanych cech. Słuch zaś jest drugim najczęściej wykorzystywanym zmysłem przez organy procesowe. Czynność okazania mowy nie jest eksperymentem procesowym ani ekspertyzą fonoskopijną – organ nie zamierza w ten sposób odtwarzać przebiegu zdarzenia, a biegły fonoskop nie analizuje nagrań porównawczych głosu.

Ustawowe warunki przeprowadzenia tej czynności są zbieżne z warunkami przeprowadzenia „klasycznego” okazania – zgodnie z treścią art. 173. k.p.k. okazanie należy przeprowadzić w sposób wyłączający jego sugestywność, z co najmniej trzema osobami przybranymi. Akty wykonawcze nie zajmują się szerzej problematyką okazania głosu – zarówno rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej, jak i wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów przewiduje co najwyżej aktywność osoby okazywanej w formie wypowiadania słów lub artykułowania głosek wskazanych przez organ postępowania. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania Minister Sprawiedliwości opowiada się za przeprowadzaniem okazania w siedzibie organu dokonującego czynności procesowej, w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Orzecznictwo i praktyka okazania głosu zgodnie stwierdzają, że podlega ono tym samym rygorom taktycznym i procesowym jak inne rodzaje okazań, zwłaszcza w kwestii wyłączenia jego sugestywności – osoba rozpoznająca nie powinna widzieć osób, których głos ma usłyszeć dla rozpoznania, powinny wypowiadać one dłuższe, te same dla wszystkich (co najmniej 4 osób łącznie) kwestie. Tak jak po każdej czynności procesowej powinien zostać sporządzony protokół jej przebiegu, zgodnie z dyspozycją art. 143. § 1. pkt 5. k.p.k. Niektóre orzeczenia wskazują również niecelowość przeprowadzania czynności okazania głosu, gdy wcześniej przeprowadzona była czynność „klasycznego” okazania, w trakcie której doszło do prawdziwie pozytywnego rozpoznania

Na marginesie warto wspomnieć o słowach prokuratora dr. Józefa Gurgula, który w glosie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. II Aka 317/02, zwracał uwagę na potrzebę przeplatania ze sobą czynności procesowych, by jak najpełniej wykorzystać zdolności rozpoznawcze danej osoby, m.in. poprzez przywołanie kontekstu i warunków zdarzenia. „Eksperyment procesowy, konfrontacja, okazanie osoby nierzadko mogą i muszą przybierać postać hybryd. Na przykład, okazanie podejrzanego niejednokrotnie w pełni spontanicznie zaczyna się przeplatać z elementami stawienia do oczu. Na rozpoznanie często ripostuje on gwałtownie, co nie pozostaje bez analogicznie samorzutnej odpowiedzi świadka. Kiedy indziej znowu przewidzianą w art. 173 § 1 k.p.k. czynność przenika coś z eksperymentu procesowego (art. 211 k.p.k.).”

Z badań aktowych przeprowadzonych przez Katarzynę Ferenc wynika, że praktyczny wymiar okazania głosu w Polsce to okazanie bezpośrednie przeprowadzane w czteroosobowej paradzie, w trakcie której osoby rozpoznawane czytają ten sam tekst składający się z fraz zdarzenia i ma długość 1/3 strony A4, czyli 2-5 zdań. Do wyłączenia możliwości obserwacji okazywanych dochodzi poprzez wypowiadanie przez te osoby kwestii zza drzwi, przy których znajduje się osoba rozpoznająca, lub poprzez wypowiadanie ich zza parawanu.

Tymczasem doktryna w znamienitej większości postuluje formę okazania pośredniego, a więc prezentowanie osobie rozpoznającej przygotowanych wcześniej przez biegłego fonoskopa nagrań, raczej krótkich (20-60 s). Nagrania te poprzedzone są poborem próbek głosu od podejrzanego i profilowaniem mowy sprawcy oraz podejrzanego. Według doktryny parada powinna składać się z większej ilości osób (6-8), które wypowiadają się w sposób swobodny, tak by ograniczyć możliwość modulacji głosu w trakcie czytania. Biegły powinien dobrać osoby podobne do siebie pod kątem płci, wieku, akcentu, dialektu, wysokości głosu, szybkości mowy, wykształcenia, środowiska socjoekonomicznego. Głosy powinny być do siebie podobne, jednak nie łudząco podobne, tak by nie pozbawiać czynności sensu jej przeprowadzania - z tego też względu biegły powinien przeprowadzić wstępne badania na neutralnej grupie badanych, by dobrać do parady głosy do siebie podobne, a jednocześnie wystarczająco się od siebie różniące. Tak jak przy wszystkich rodzajach okazania doktryna postuluje konieczność pouczenia świadka o możliwości niewystępowania głosu podejrzanego w paradzie. Prezenter nie powinien wiedzieć, który głos jest głosem podejrzanego. Sama czynność powinna być również rejestrowana, jak i powinno sporządzić się z niej protokół. Wskazana w jej trakcie jest obecność obrońcy. 

Niestety, okazanie głosu samo w sobie ma niską wartość dowodową i na pewno dowód z tego rodzaju okazania jest o wiele słabszy niż dowód z okazania wizerunku, wobec czego absolutnie nie może stanowić jedynej podstawy skazania. Zawsze należy poszukiwać innych dowodów, które pozwolą zweryfikować wyniki okazania mowy. Część badaczy twierdzi wręcz, że okazanie głosu i mowy może służyć co najwyżej eliminacji, a nie identyfikacji. Podkreśla się, że dobra pamięć głosu jest raczej wyjątkiem niż regułą – łatwiej rozpoznawać wizerunek niż głos, również z uwagi na to, że człowiek posiada w języku, w którym się komunikuje, o wiele więcej określeń na wygląd niż na cechy danego głosu. W badaniach przeprowadzonych przez Kerstholta i współpracowników w 2006 roku ponad połowa badanych fałszywie pozytywnie wskazała osobę okazywaną w trakcie okazania „pustego”. Jak więc można zauważyć, jest to czynność procesowa niezwykle podatna na błędy, a sam narząd mowy, jak i język, nie są stałe.

 

Kluczowe różnice między przebiegiem okazania mowy postulowanym
w doktrynie 
a występującym w praktyce

 

Doktryna

Praktyka

okazanie pośrednie (nagrania głosu osób okazywanych)

okazanie bezpośrednie (fizyczna obecność osób okazywanych)

wyłączenie możliwości obserwacji: poprzez samą istotę okazania pośredniego

Wyłączenie możliwości obserwacji: drzwi lub parawan

dominujący pogląd: 6-8 osób, niektórzy autorzy podają nawet liczbę 20

4 osoby w paradzie

nagrania przygotowane przez biegłego fonoskopa, swobodne wypowiedzi, trwające ok. 20-60 sekund

tekst czytany, frazy ze zdarzenia, 2-5 zdań

 

Źródła merytoryczne

 • E. Gruza, Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Touń, 1995.
 • M. J. Lisiecki, Metodyka okazania. Studium procesowo-kryminalistyczne, Toruń, 2022.
 • J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009.
 • J. Wójcikiewicz, Okazanie głosu i mowy, [w:] „Problemy współczesnej kryminalistyki”, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Tom V, Warszawa 2002.
 • P. Karlik, Okazanie – problemy nierozwiązane, [w:] „Problemy współczesnej kryminalistyki”, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc, Tom XIV, Warszawa 2010.
 • J. Wójcikiewicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego Z 9 lipca 2013 r., III KK 92/13, [w:] „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, 3-4/2014, s. 204-208.
 • E. Gruza, Okazanie głosu, [w:] „Iure et facto: księga jubileuszowa ofiarowana doktorowi Józefowi Gurgulowi”, red. J. Wójcikiewicz, Kraków 2006, s. 205.
 • M. Ciarka, Okazanie głosu, [w:] „Prokuratura i prawo”, 7-8 2010, s. 133-141.
 • Harvey, M.B., Giroux, M., Price, H.L. (2023). Lineup size influences voice identification accuracy, Applied Cognitive Psychology, 37(6), 1303-1315.
 • J. Gurgul, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. II Aka 317/02, [w:] “Prokuratura i prawo” 7-8, 2005.

Orzecznictwo

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2013 r., III KK 92/13,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2000 r., II KKN 108/00,
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r., V KK 22/04,
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2001 r., II Aka 53/01, KZS 2001, nr 4, poz. 31,
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 1999 r., II Aka 54/99, OSA Lublin 2000, nr 3, poz. 30,
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 marca 2002 r., II Aka 39/02.

Źródła graficzne

#9 Znamiona śmierci i rozkład zwłok

Definicja śmierci ewoluowała wraz z postępem medycyny. Można wyróżnić dwa główne czynniki wskazujące, że nastąpiła śmierć człowieka:

 • nieodwracalne ustanie krążenia krwi zgodnie z definicją klasyczną,
 • nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu według definicji tzw. nowej.

Obecnie w medycynie przyjmuje się, że stwierdzenie nieodwracalnego strukturalnego uszkodzenia pnia mózgu po dostatecznie długim upływie czasu jest równoznaczne ze śmiercią mózgu jako całości.

Śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym, co oznacza, że ogarnia tkanki, narządy i układy w różnym czasie. Wynika z tego, że niektóre funkcje ciała mogą utrzymywać się w oderwaniu od innych, które już wcześniej przestały występować. Ujawnia się to w sytuacjach, gdy krążenie krwi jest jeszcze zachowane, ale nastąpiła już śmierć mózgu. W takich przypadkach należy posłużyć się tzw. nową definicją śmierci, a więc determinującym kryterium dla stwierdzenia śmierci człowieka będzie trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu. Kryteria i sposób ustalania czy doszło do śmierci mózgu normuje załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 17.07.2007 r.

Wyróżnia się:

 • śmierć naturalną - jest następstwem fizjologicznego starzenia się bądź następstwem zmian chorobowych,
 • śmierć gwałtowną - jest następstwem szkodliwego działania urazu/ urazów w szerokim tego słowa znaczeniu: mechanicznych (wypadek komunikacyjny, postrzał, rana kłuta), termicznych, działania toksycznych substancji lub energii elektrycznej itd.

oraz ze względu na szybkość jej nastąpienia:

 • śmierć powolną - poprzedzoną stanem agonii trwającej od kilku minut do wielu godzin,
 • śmierć nagłą - do zgonu dochodzi od razu, do kilku minut.

W związku z powyższym możliwe jest wystąpienie śmierci gwałtownej powolnej np. ofiara wypadku z ranami ciętymi umiera przez kilka godzin po przewiezieniu do szpitala.

Oględzin zwłok należy dokonać, gdy zachodzi przypuszczenie, że śmierć miała charakter gwałtowny, a w szczególności, że nastąpiła na skutek realizacji znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Co istotne, organem przeprowadzającym oględziny zwłok jest organ procesowy. Zgodnie z art. 209 § 2 k.p.k. jest to w postępowaniu przygotowawczym prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd w obydwu przypadkach z udziałem biegłego lekarza, w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej. Wyjątkiem jest wystąpienie przypadku niecierpiącego zwłoki kiedy oględziny może przeprowadzić Policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. Do czasu przybycia organu procesowego nie wolno przemieszczać ani poruszać zwłok z wyjątkiem sytuacji, kiedy zajdzie taka konieczność, a same oględziny są przeprowadzane na miejscu ich znalezienia.

Natomiast sekcję zwłok, czyli oględziny zewnętrzne i wewnętrzne (otwarcie zwłok) dokonuje się obligatoryjnie, jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, a także gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny oraz w przypadkach określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wyróżnia się trzy rodzaje sekcji zwłok:

 • sekcja anatomopatologiczna - jej celem jest ustalenie przebiegu choroby i schorzeń ubocznych, które doprowadziły do śmierci pacjenta przebywającego w zakładzie leczniczym, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu, wykonywana na podstawie art. 31 i n. ustawy o działalności leczniczej,
 • sekcja sądowo-lekarska - jej celem jest poznanie przyczyny śmierci i ustalenie czy była ona wynikiem wypełnienia znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary, wykonywana przez biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej, w obecności prokuratora albo sądu na podstawie art. 209 Kodeksu postępowania karnego,
 • sekcja sanitarno-administracyjna - jej celem jest wykrycie choroby zakaźnej bądź jej wykluczenie w przypadku podejrzenia śmierci z powodu choroby zakaźnej, wykonywana na zlecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 6 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W toku czynności oględzin zewnętrznych zwłok na samym początku należy ustalić czy mamy do czynienia z osobą żywą czy zmarłą (zwłokami). W tym celu posługuje się objawami śmierci, które dzielą się na swoiste i nieswoiste. Objawy o charakterze zmian nieswoistych to: brak kontaktu z otoczeniem, znieruchomienie, zwiotczenie mięśni, zanik odruchów ciała, zanik tętna, ustanie oddychania. Ich ustalenie jest o tyle problematyczne, że mogą wystąpić także w przypadkach, gdy nie mamy do czynienia ze zgonem, a z innym stanem np. omdlenia, śpiączki, przebywania pod wpływem substancji psychoaktywnych itd. Ponadto np. brak oddechu czy tętna może być trudny do ustalenia dla osoby nieposiadającej odpowiedniej wiedzy medycznej.

Z kolei objawy śmierci o charakterze zmian swoistych zwane są także znamionami śmierci bądź stigmata mortis. Ich pełne wykształcenie się przypada na 12 godzin od chwili zgonu. Na ich podstawie próbuje się określać przybliżony czas śmierci. Te cechy śmierci opisuje się w protokole oględzin zewnętrznych zwłok.

Plamy opadowe powstają w momencie gdy ustaje krążenie, a krew pod wpływem siły grawitacji przemieszcza się do naczyń żylnych w najniżej położonych częściach ciała. Objawiają się w postaci sinoczerwonego zabarwienia skóry w tych obszarach. Są w pełni wykształcone po około 2- 4 godzinach, ale mogą blednąć wraz z upływem czasu, są także przemieszczalne. Po około 10 godzinach utrwalają się. Jeśli pod silnym uciskiem plama zblednie, oznacza to, że plama jeszcze nie została utrwalona. Na ich podstawie można ustalić pozycję ciała w chwili śmierci, a na podstawie zabarwienia przyczynę śmierci - np. plamy różowawe lub żywoczerwone mogą świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla, a ciemnoczekoladowe o zatruciu substancjami takimi jak azotyny.

Bladość zwłok jest pochodną procesu tworzenia się plam opadowych. Występuje wskutek zatrzymania krążenia i opadania krwi do najniżej położonych części ciała, pozostałe okolice nieobjęte plamami opadowymi wyraźnie się od nich odcinają przybierając szarawy, kremowy kolor. Podobnie jak plamy opadowe te zmiany pozwalają m. in. na ustalenie położenia ciała w chwili zgonu.

Stężenie pośmiertne to skurczenie i sztywność mięśni spowodowane wyczerpaniem się energii zgromadzonej w mięśniach. W normalnie funkcjonującym mięśniu poprzecznie prążkowanym następują skurcze i rozkurcze, przy czym do tych ostatnich potrzebna jest energia chemiczna zmagazynowana w ATP, a gdy jej zabraknie, włókna pozostają w fazie skurczu, powodując sztywność mięśni. Stąd kiedy po śmierci brakuje ATP stopniowo sztywnieje całe ciało. Stężenie pośmiertne powstaje najwcześniej po ok. 40 minutach po śmierci. Należy jednak pamiętać, że zaraz po śmierci nie następuje sztywnienie, ale zwiotczenie organizmu, co opisywane jest także jako tzw. efekt wypadającego przedmiotu. Stężenie pośmiertne zaczyna się od mięśnia serca, po czym kolejno obejmuje najbardziej rozwinięte mięśnie. Ustępuje po 3-4 dniach, gdy zaczyna się proces gnilny. Na podstawie tej zmiany pośmiertnej ustala się poza szacowanym czasem zgonu także charakter zdarzenia.

Następnym znamieniem śmierci jest oziębienie zwłok, czyli pośmiertne ochładzanie ciała. W tym przypadku za główne założenie przyjmuje się, że temperatura ludzkiego ciała w chwili zgonu wynosi około 37⁰ C, a ciało oziębia się 1⁰ C na godzinę. Warto jednak wziąć pod uwagę, że temperatura ciała każdego człowieka jest inna, ponadto ma na nią wpływ wiele czynników m. in.: temperatura otoczenia, wilgotność, rodzaj ubrania, stan odżywienia. Oziębienie zwłok powstaje w wyniku ustania krążenia, stałej utraty ciepła przez promieniowanie, przewodzenie i parowanie, do momentu aż dojdzie do wyrównania temperatury ciała z temperaturą otoczenia. Spadek ciepłoty ciała jest wyczuwalny dotykiem w przypadku nóg, rąk i twarzy po 1-2 godzinach, co do reszty ciała po ok. 5 godzinach.

Wyschnięcie powłok skórnych następuje wskutek parowania wody z powierzchni skóry. Miejsca, w których doszło do otarcia naskórka wysychają szybciej i wyraźniej, sprawiając że nawet drobne urazy stają się wyraźnie widoczne, np. bruzda wisielcza.

Wszystkie wyżej wymienione zmiany pośmiertne to tak zwane zmiany wczesne. Natomiast zmiany związane z procesem rozkładu bądź przeobrażeniami zwłok zwane są zmianami późnymi.

Proces rozkładu zaczyna się od autolizy, czyli rozkładu tkanek pod wpływem enzymów wewnątrzkomórkowych. Trwa do 4 dni po zgonie. Następnie rozpoczyna się proces gnilny, czyli spowodowany działalnością bakterii gnilnych. Początkowo występuje wzmożona działalność bakterii tlenowców i szybki rozkład białka, następnie zaczyna się działalność beztlenowców prowadząca do powolnego rozkładu. O prędkości gnicia decydują warunki zewnętrzne takie jak temperatura, wilgotność, działalność owadów czy zwierząt. Po upływie ok. 10 dni zaczyna się tak zwany czarny rozkład gnilny, gdy ciało przyjmuje niemal kremową konsystencję, a gazy ulatniają się, co powoduje silny, nieprzyjemny zapach. Po kolejnych 10 dniach zaczyna się proces fermentacji masłowej kończący się wyschnięciem ciała. Z czasem rozkładowi ulegają pozostałe szczątki aż do samego szkieletu.

Przeobrażenia zwłok prowadzą do utrwalenia ich stanu. Strupieszczenie to inaczej mumifikacja. Polega na zatrzymaniu procesów gnilnych. Zachodzi w środowisku suchym i przewiewnym przy stosunkowo wysokiej temperaturze, ponieważ szybka utrata wody niszczy bakterie gnilne i ogranicza działalność enzymów ciała. Charakteryzuje się twardą skórą koloru od jasnobrązowego do czarnego, kruchością i zmniejszeniem ciężaru ciała. Z kolei przeobrażenie tłuszczowo-woskowe zachodzi w środowisku wilgotnym, przy niemal całkowitym braku dostępu tlenu i na ogół niskiej temperaturze, np. w głębokiej wodzie. Objawia się w postaci biało-szarawych plastycznych mas, które na powierzchni ciała łatwo wysychają i staja się kruche, co nadaje zwłokom wygląd jakby pokropionych gipsem lub wapnem. Ostatnią ze zmian pośmiertnych utrwalających jest przemiana w torfowiskach. Charakteryzuje się ona wygarbowaniem powłok skórnych oraz stopniową demineralizacją tkanki kostnej.

Warto pamiętać, że wszystkie zmiany są bezpośrednio zależne od cech indywidualnych organizmu, a także od warunków otoczenia.

Źródła merytoryczne:

 • B. Hołyst, „Kryminalistyka”, wyd. 13, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • D. Wilk, „Kryminalistyka. Przewodnik”, wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2013.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

Źródła graficzne:

#10 Lingwistyka kryminalistyczna

Lingwistyka kryminalistyczna to to dział zajmujący się analizami językowymi wszelkiego typu, które wykorzystywane są w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich (m.in. w sprawach dotyczących stalkingu, cyberstalkingu, badania anonimów, plagiatów, ustalania autorstwa tekstów, naruszania dóbr osobistych, nawoływania do nienawiści itp.). Lingwistyka kryminalistyczna koncentruje się̨ na opisie tekstów wszelkiego typu. Bada zarówno pismo, mowę, wypowiedzi werbalne i niewerbalne, które mają związek z praktyką sądową, karnoprocesową, stanowią̨ materiał dowodowy i ułatwiają ustalenie okoliczności oraz identyfikację sprawcy przestępstwa. Jako wyraz potrzeby interdyscyplinarnego podejścia, łączącego prawo i językoznawstwo, wykorzystuje ona teorię i metodologię lingwistyczną na użytek prawa, głównie osadzając przedmiot badań na kanwie praktyki sądowniczej i dochodzeniowo‐śledczej. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa „forensic linguisticts” i po raz pierwszy użyta została w 1968 roku, kiedy Jan Svartvik, profesor językoznawstwa, uznawany za ojca lingwistyki kryminalistycznej, posłużył się nią w analizie wypowiedzi Timothyego Johna Evansa. Chodziło o ponowną analizę zeznań złożonych policji na posterunku policji w Notting Hill w Anglii w 1949 r. w sprawie domniemanego zabójstwa popełnionego przez Evansa. W Stanach Zjednoczonych za początek istnienia lingwistyki kryminalistycznej niektórzy uznają jednak rok 1979 i sprawę Texas v. W. Cullen Davis, w której ujawnione zostały manipulacje przy dowodach zawierających zapis dźwięku. Prawdopodobnie najsłynniejszym przypadkiem wykorzystania lingwistyki kryminalistycznej, a konkretnie profilowania lingwistycznego, było Kaczynski v USA – potocznie nazywane sprawą Unabombera.

Bazując na amerykańskiej definicji lingwistyki kryminalistycznej, wyodrębniamy trzy główne obszary jej zastosowania:

 • zrozumienie języka prawa (pisanego),
 • zrozumienie użycia języka w procesach kryminalistycznych i sądowych,
 • dostarczanie dowodów językowych.

Rdzeń lingwistyki kryminalistycznej stanowi tworzenie i analiza tzw. idiolektu autora. Język każdego człowieka charakteryzuje określony zespół cech (jednostkowych właściwości) znamionujących styl wypowiedzi danej osoby – a więc zarówno sposób, w jaki wypowiada się w mowie, jak i na piśmie. Pod uwagę brana jest średnia długość słowa, średnia liczba sylab w wyrazie, częstotliwości słów oraz pomiarów unikalnych słów w tekście, proporcje niektórych słów do wszystkich innych użytych w danym dokumencie itp. Pomaga w tym statystyka, w tym metody statystyczne obejmujące analizę czynnikową, metody statystyczne Bayesa, rozkład Poissona, analizy wielowymiarowe, analiza funkcji dyskryminacyjnych itp. Na podstawie wzorców użycia różnych elementów językowych, takich jak: ortografia, interpunkcja, leksyka, cechy fleksyjne, składniowe, frazeologiczne itp. określa się cechy idiolektu autora (należy jednak podkreślić, że jest to zawsze opis języka osobniczego, a nie samego człowieka, posługującego się nim). Chociaż przez wpływ popkultury profilowanie jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym aspektem lingwistyki kryminalistycznej, nie jest to jedyne, czym się ona zajmuje. Lingwistyka kryminalistyczna to szeroki dział, w którym mieszczą się liczne podkategorie, zajmujące się analizą poszczególnych elementów języka.

„Katalog cech językowo-treściowych” opisuje strukturę języka przez pryzmat pięciu poziomów:

 • fonetycznego;
 • morfologicznego;
 • leksykalnego;
 • składniowego;
 • poprawnościowego.

Lingwistyka kryminalistyczna czerpie z niektórych elementów tego podziału. Przykładowo – w jej ramach wyróżnia się osobną dziedzinę, jaką jest fonoskopia. Skupia się̨ ona przede wszystkim na analizie artykulacyjnej i akustycznej wypowiedzi. Badania fonoskopijne pozwalają wyciągać wnioski dotyczące pochodzenia mówcy, jego wykształcenia, zawodu itp. Należy jednak podkreślić, że zakres wnioskowania w ramach fonoskopii nie może być́ kategoryczny i w dużej mierze uzależniony jest od jakości zebranego materiału oraz doświadczenia biegłego. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dobór biegłego lingwisty nie może opierać się jedynie na jego ogólnej wiedzy językoznawczej, ale powinno się również kłaść stanowczy nacisk na jego szczegółowe kompetencje i doświadczenia.

Wczesna lingwistyka kryminalistyczna (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii) koncentrowała się na kwestionowaniu ważności przesłuchań policyjnych. Jak widać w wielu znanych sprawach (np. wyroki skazujące Dereka Bentleya, czwórki z Guildford, trójki z Bridgewater), główne problemy dotyczyły oświadczeń, których używali funkcjonariusze policji. Wielokrotnie pojawiał się temat rejestru policyjnego – rodzaju stylistyki języka i słownictwa, jakim posługują się stróże prawa przy przepisywaniu zeznań świadków. Obecnie zastosowanie lingwistyki kryminalistycznej jest o wiele szersze i dotyka wielu obszarów prawa. Do zakresu badań lingwistyki kryminalistycznej zaliczyć należy m.in.:

 • Ustalanie idiolektu autora, analizy porównawcze autorów, wskazywanie autorów anonimów (analiza treści sms, wpisów internetowych, badanie treści wpisów stalkerów, identyfikacji autorów gróźb, żądań okupu itp.).
 • Analiza tekstu pod kątem plagiatu.
 • Ocena formy i charakteru wypowiedzi uważanych za obraźliwe, znieważające, naruszające dobra osobiste itp.
 • Analiza znieważeń werbalnych symboli narodowych, nawoływanie do nienawiści, znieważenia funkcjonariusza na służbie itp.
 • Ustalenie intencji sprawcy w sprawach o groźbę karalną.
 • Analiza znaków towarowych i innych sporów dotyczących własności intelektualnej.
 • Analizy umów.

Rozważania z zakresu lingwistyki kryminalistycznej prowadzone są również w kontekście zeznań świadka w postępowaniu sądowym. Dyskurs sądowy, prowadzony podczas przesłuchania świadka to sytuacja nienaturalna dla zwykłego użytkownika języka. Rozprawa bowiem ma charakter zarówno dyskursywny, jak i performatywny, gdyż w wykreowanej przez ramy przepisów prawa procesowego przestrzeni tworzą się interpersonalne relacje pomiędzy stronami postępowania. Szczególnie literatura anglosaska zwraca uwagę, że pewne cechy lingwistyczne zeznań mogą wpływać na decyzję składu orzekającego w sprawie kryminalnej. Wykreowanie pewnej stronniczości w sędzim (a w przypadku krajów z systemu common law, również ławy przysięgłych) może być zależne nie tylko od właściwości narracyjnej opisu czynu, ale też formy językowej użytej przez świadka. Dzięki tym obserwacjom z zakresu lingwistyki kryminalistycznej możliwe jest skuteczniejsze przeprowadzenie przesłuchania, co skutkować będzie lepszą jakością uzyskanych zeznań.

Status lingwistyki kryminalistycznejj w polskim prawie nie jest jeszcze do końca jasny. Wpływa na to m.in. fakt, że w Polsce na listach biegłych sądowych nie figuruje wielu językoznawców (w 2017 było to zaledwie dziewięć osób). Ciężko określić, ile ekspertyz materiału językowego wykonywanych jest w Polsce w skali rocznej. Brakuje bowiem zbiorczych danych na temat udziału biegłych z zakresu językoznawstwa w ramach postępowań przygotowawczych, a dane o zasięganiu opinii biegłych w związku z postępowaniami sądowymi są rozproszone. Polski wymiar sprawiedliwości sięga jednak po opinie biegłych językoznawców zdecydowanie rzadziej niż kraje zachodnie, gdzie wykorzystywanie ustaleń opartych o język stanowi powszechną praktykę. Możliwości analityczne lingwistyki na potrzeby prawa nie zostały doprecyzowane – podobnie jak kompetencje lingwistyków kryminalistycznych i kryteria konieczne do przeprowadzenia analizy lingwistycznej tekstu. To oporne podejście polskiego wymiaru sprawiedliwości do kwestii wykorzystania językoznawstwa jest niefortunne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że współczesna lingwistyka ma do dyspozycji coraz to nowe metody badawcze, a także zaawansowane narzędzia, w tym do analiz zautomatyzowanych. Wpływa to na znaczący wzrost jakości przeprowadzanych badań. Powstają nowoczesne opracowania leksykograficzne i korpusy tekstów. Na podstawie niewielkiej próbki tekstu możliwe jest uzyskanie coraz większej ilości informacji o użytkownikach języka, ich wzajemnych relacjach i motywacji, a eksperci w tym zakresie nieustannie wskazują na znaczny stopnień zobiektywizowania tych danych.

Źródła merytoryczne:

 • M. Zaśko‐Zielińska, K. Kredens „Lingwistyka kryminalistyczna Teoria i praktyka” Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Quaestio, and Authors, 2019.
 • J. Svartvik “The Evans statements: a case for forensic linguistics” Göeteburg, Acta Univeristatis Gothoburgensis, 1968.
 • G. Cartwright “Blood Will Tell: The Murder Trials of T. Cullen Davis” Boston, Harcourt, 1979.
 • A. Feluś "Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego" Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2000.
 • A. Feluś. „O potrzebie badania języka na użytek kryminalistyki” w: Problemy Kryminalistyki, 1979, nr 142.
 • M. Gębka-Wolak, M. Szczyszek „Językoznawstwo sądowe w praktyce” w: IUSTITIA 4(46)/2021, 2022.
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne „Lingwistyka kryminalistyczna” <https://kryminalistyka.pl/lingwistyka-kryminalistyczna/> [dostęp: 01.01.2024]
 • Texas v. W. Cullen Davis 105 F.3d 1017 (5th Cir.)
 • Kaczynski v. USA 239 F.3d 1108 (9th Cir. 2001)

Źródła graficzne:

https://kryminalistyka.pl/lingwistyka-kryminalistyczna/